Story Books

Story Books

(Showing 1 – 60 products of 79 products)

Show:
20% DISCOUNT

ලොකු අකුරු සහිත කතන්දර පොත් 25 ක කට්ටලය

Highlights:

සිබිල් වෙත්තසිංහයන් කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් සම්පාදනය කළ ලොකු අකුරු සහිත කතන්දර පොත් 25 ක කට්ටලයක් විශේෂ මිලක් යටතේ දැන් මිලට ගැනීමට හැකිය. කුඩා දරුවන්ගේ සිත් ඇදගන්නා අයුරින් වෛවර්ණ සිතුවම්වලින් පිරි මේ කතන්දර පොත් දරුවන්ට පහසුවෙන් කියවා රසවිඳිය හැකිවා සේම ඔවුන්ගේ කියවීමේ රුචිය ද වැඩිදියුණු කරයි.

සිබිල් නැන්දාගේ කතන්දර බලන්න පිවිසෙන්න

රු4,070.00

Charlie and the Chocolate Factory

Highlights:

Charlie and the Chocolate Factory is a 1964 children’s novel by British author Roald Dahl. The story features the adventures of young Charlie Bucket inside the chocolate factory of eccentric chocolatier Willy Wonka.

කුරුටු බලිත්තෝ

Highlights:

කුඩා දරුවන් නිර්මාණශීලි ය.ඔවුන් අඳින සිතුවම් ඇතැම් වට කුරුටු බලි සේ පෙනෙන්නට පුළුවන.නමුත් ඒ තුළින් මතුවන්නේ දරුවන්ගේ පරිකල්පනයයි.ඒ පරිකල්පනය වර්ධනය කරගැනීම ඔස්සේ ඔවුන් තුළින් නිර්මාණශීලී මිනිසුන් මතුකරගත හැකි ය.කුරුටු බලිත්තෝ ළමා කෘතියෙහි චිත්‍ර මෙන්ම කවි ද අපට පවසන්නේ ඒ පණිවිඩයයි.

THE FAMOUS FIVE THE COMPLETE SET OF 21 TITLES

Highlights:

Contains ten Famous Five titles: Five On A Treasure Island, Five Go Adventuring Again, Five Run Away Together, Five Go To Smugglers Top, Five Go Off In A Caravan, Five On Kirrin Island Again, Five Go Off To Camp, Five Get Into Trouble, Five Fall Into Adventure and Five On A Hike Together

THE SECRET SEVEN THE COMPLETE BOX SET 17 TITLES

Highlights:

The Secret Seven: 17 Exciting Adventures (Set of 17 Books) contains seventeen stories which show how these seven children investigate all sorts of mysteries. In the first book, Jack notices that some men have kept a prisoner inside an abandoned house. The Seven decide to snoop around. In Go Ahead Secret Seven, the young detectives hear about a man who pushes dogs down coal holes. It is upto them to stop him! In Secret Seven Mystery, the ninth book of the series

SECRET SEVEN 2-SECRET SEVEN ADVENTURE

Highlights:

A priceless pearl necklace has been stolen – and the Seven witnessed the thief making his escape But, where did he hide the necklace? It is to be read by Sarah Greene, and is suitable for age range 7-9 years

FAMOUS FIVE 8-FIVE GET INTO TROUBLE

Highlights:

Five Get into Trouble is the eighth novel in The Famous Five series by Enid Blyton. It was first published in 1949. In this novel, Dick gets kidnapped, mistaken for another boy whose name is Richard.

FAMOUS FIVE 2-FIVE GO ADVENTURING AGAIN

Highlights:

A new edition of one of the The Famous Five adventures involving Julian, Dick, George, Anne and Timmy the dog. This is part of a series of reissues to commemorate the birth of Enid Blyton. Original illustrations by Eileen Soper are reproduced.

AESOP`S FABLES FOR LITTLE CHILDREN (USBORNE)

Highlights:

A delightful collection of six stories, with lively retellings and colourful artwork by Columbian illustrator, John Joven. A perfect first introduction to Aesop for little children. Stories include well-known classics The Lion and the Mouse, The Town Mouse and the Country Mouse and The Ant and the Grasshopper.

THAT`S NOT MY UNICORN BOOK AND TOY (USBORNE TOUCHY-FEELY BOOKS)

Highlights:

This charming gift set includes That’s not my unicorn…, the bestselling baby book of 2017, and an adorable unicorn soft toy. There are five unicorns to meet in the book, with soft ears, furry tails and sparkly horns, and children can cuddle the plush unicorn as they listen to the book being read.

JACK AND THE BEANSTALK (USBORNE PEEP INSIDE A FAIRY TALE)

Highlights:

Once upon a time, Jack climbed a giant beanstalk and found his fortune… Peep through the pages to follow Jack’s adventures in this magical book, with delicate cutaway scenes, flaps to lift and stunning illustrations from Davide Ortu. A beautiful way to introduce children to the classic fairy tale.

ZOO SOUNDS (USBORNE SOUND BOOKS)

Highlights:

Little ones will love bringing the zoo to life in this adorable sound book. Press the pages to hear lions roaring, monkeys jabbering and lots more, and pore over colorful scenes including feeding time for the seals and elephants playing in the pool. With simple text, holes to peep through and finger trails to explore.

THAT`S NOT MY FAIRY BOOK AND TOY (USBORNE TOUCHY-FEELY BOOK WITH CUDDLY FAIRY)

Highlights:

Meet five fairies in this classic, much-loved, touchy-feely book for babies, which comes packaged with a cuddly toy specially-made to match the fairy on the cover. Babies and toddlers will love touching the textured patches as they turn the pages. The bright pictures and textures to stroke are designed to help develop sensory and language awareness.

ILLUSTRATED NORSE MYTHS (USBORNE)

Highlights:

A thrilling collection of Viking myths, brought to life with evocative illustrations. Meet dragon-slaying heroes and giant-smashing gods, as well as Thor, the thunder god, Loki the shape-shifting trickster and sea serpents, fire demons and frost giants in these awe-inspiring myths. Includes a guide to Norse names and characters, and internet links to websites to find out more about the Vikings.

Illustrated Tales of King Arthur (Usborne)

Highlights:

The classic tales of King Arthur and his Knights of the Round Table, fully illustrated and presented in a luxury gift edition. The much-loved legend of King Arthur is brought to life in this stunningly illustrated collection, featuring stories including The Sword in the Stone, Excalibur and The Last Battle. Legendary characters such as Lancelot, Guinevere, Merlin and more are brought to life in stories specially retold for children. A beautiful gift book that children will treasure for years to come.

THAT`S NOT MY BUNNY (USBORNE TOUCHY-FEELY BOOKS)

Highlights:

A delightful touchy-feely book with simple, repetitive text. Bright, colourful illustrations with textures to touch and feel on every page. Helps very young children develop language and sensory skills.

10 MORE TEN MINUTE STORIES (USBORNE)

Highlights:

These ten wonderful stories whisk you to magical worlds where gingerbread men come to life, dragons lurk in caves, and giants live at the top of beanstalks. Each adventure is delightfully illustrated and the perfect length for snuggling up and enjoying at bedtime.

PRINCESS LILY (BROWN WATSON)

Highlights:

A book that your little princesses would love.

FREDDIE THE FIRE ENGINE (BROWN WATSON)

Highlights:

Danny the Digger. Various Early Reading Colorful Board Books. Tom the Tractor. Freddie the Fire Engine. Toby the Truck. Is this Gift?.

MY FIRST ABC (BROWN WATSON)

Highlights:

With vibrant pictures and clear text, this beautifully illustrated book is a great start to help young children learn their ABC. In this book children will learn and get themselves educated with the help of words and pictures to make reading fun.

NOAH`S ARK (BROWN WATSON)

Highlights:

This book is packed with colorful illustrations Tells the story of Noah’s Ark each book.

LITTLE LAMB (BROWN WATSON)

Highlights:

This colorfully illustrated book is ideal for a parent and child to read together. The large type will also help encourage children to read the book themselves at a later date.

MY PRINCESS STORY (BROWN WATSON)

Highlights:

It’s Princess Poppy’s birthday! Follow her and her animal friends as they gather to celebrate. This bright and engaging board book is sure to entertain. Perfect for little hands and with easy-to-read text, this is a great bedtime story or for beginning readers.

MY LITTLE LEARNERS 123 (BROWN WATSON)

Highlights:

Brown Watson’s Early Learning Board book series, is a book that is suitable for younger children to learn their foundation levels on numbers from 1 to 10 with the aid of visual support to make learning interesting.

EASTER EGG HUNT (BROWN WATSON)

Highlights:

`This book is an ideal for little ones. Join the woodland friends as they go on an Easter egg hunt. This beautifully illustrated book suitable of all ages

GEORGE GIRAFFE (BROWN WATSON)

Highlights:

This book is an ideal for little ones. Join the woodland friends as they go on an Easter egg hunt. This beautifully illustrated book suitable of all ages

DINOSAUR FUN -SEE THROUGH SPIRAL BOARD (BROWN WATSON)

Highlights:

Join the journey of a happy Mummy Dinosaur when her baby is hatching, the Blue Dinosaur while he is happily walking through the meadow, two Dinosaurs nibbling tasty treetops and a flying Dinosaur.

TOMMY TRAIN -MY LITTLE SOUND BOOKS (BROWN WATSON)

Highlights:

Busy toddlers won’t be able to resist pressing the buttons and copying the familiar vehicle sounds that accompany the colorful photographs on every page.

MAGICAL COLLECTION PRINCESS STORIES (BROWN WATSON)

Highlights:

An exquisite collection of stories from some of today’s most talented authors and illustrators. Starring princesses from fairytale worlds full of magic and enchantment, these seven favorite tales will delight children and adults alike.

PRINCESS TIA (BROWN WATSON)

Highlights:

Join Princess Tia as she is about to celebrate her birthday. What can you give to a Princess who already has everything?

STORIES FROM THE BIBLE (BROWN WATSON)

Highlights:

This beautifully illustrated picture book includes a selection of well-known, simplified Bible stories suitable for children of all ages

THE NATIVITY STORY (BROWN WATSON)

Highlights:

This book is an ideal for little ones. This beautifully illustrated book suitable of all ages. Glitter detail to front cover. 23 colour pages. Ideal gift for Christmas

101 FASCINATING FACTS TO KNOW ABOUT HORSES (BROWN WATSON)

Highlights:

Explore the amazing world of horses with this book of 101 fascinating facts. Read all about their role in history, their relationship with humans and much more!

LIZZY LLAMA (BROWN WATSON)

Highlights:

Have fun following Logan the Llama’s adventures in this illustrated story book. With bright pictures and large text this book allows children to follow along easily.

MY LITTLE BOOK OF STORIES FOR GIRLS (BROWN WATSON)

Highlights:

This padded cover book contains 4 beautifully illustrated stories which have been specially written for little girls.Featuring brightly coloured pictures and large print, these stories are perfect for reading aloud or alone.

SPACE ADVENTURE (BROWN WATSON)

Highlights:

Join Jamie and Penelope as they fly through space on a special mission! Will they save Planet Smiley from the strange creature that has landed?

MY LITTLE BOOK OF BIBLE STORIES (BROWN WATSON)

Highlights:

This engaging collection features popular Bible stories from the Old and New Testaments. Features whimsical illustrations and simple text, ideal for young readers.

THE LIFE OF JESUS (BROWN WATSON)

Highlights:

This beautifully illustrated picture book contains the simplified story of the life of Jesus, perfect for children of all ages

MY LITTLE BOOK OF STORIES FOR BOYS (BROWN WATSON)

Highlights:

A charming treasury of original stories, perfect for little boys.  Each story is beautifully illustrated and ideal for reading aloud together or for more confident readers to attempt alone.

MIA MERMAID AND FRIENDS (BROWN WATSON)

Highlights:

A sweet rhyming story about telling the truth, with color-changing sequins on the cover! Mermaid Mia writes the front-page news for the school newspaper, The Mermail. But one day, Mia can’t find any news to report! So, she makes up some news that Queen Marina will be visiting the Starfish Academy.

MY DINOSAUR STORY (BROWN WATSON)

Highlights:

Join Dippy and her friends as they play an exciting game of hide and seek. Help Dippy, and see if together you van find them all!

THE PRINCESS AND THE UNICORN

Highlights:

Join Princess Lottie and her unicorn Sunbeam, as they go on their first adventure! Will they be able to save the village from the dragon?

MY LITTLE BOOK OF PRAYERS (BROWN WATSON)

Highlights:

This beautifully illustrated book includes a selection of new and well known traditional prayers suitable for all occasions. Each prayer includes clear text allowing children of all ages to follow along easily.

JUNGLE JOURNEY (BROWN WATSON)

Highlights:

Join Ziggy Zebra on his journey through the jungle meeting lots of new friends on the way! With bright pictures and large text, this book allows children to follow along easily.

MY LITTLE BOOK OF FARM STORIES (BROWN WATSON)

Highlights:

Farm stories suitable for children of all ages, beautifully illustrated with clear text allowing children to easily follow along.

ADVENTURE STORIES (BROWN WATSON)

Highlights:

A wonderful collection of action packed adventure stories for young children.

DEEP SEA DIVE (BROWN WATSON)

Highlights:

This exciting interactive board book lets kids explore the underwater world and learn about deep-sea creatures. They’ll meet a host of animals, from sharks and octopuses to puffer fish and sea turtles. By lifting the flap, children will reveal a close-up glimpse of each animal–and discover fun facts set in rhyming verse.

MY BALLET STORY (BROWN WATSON)

Highlights:

Follow Lucy and Megan’s exciting journey as they discover the magical world of ballet and perform with their friends in their very first ballet show!

MY LITTLE BOOK OF UNICORN STORIES (BROWN WATSON)

Highlights:

This beautifully illustrated book includes a selection of unicorn stories suitable for children of all ages. Each story includes clear text allowing children to follow along easily.

HUMPTY DUMPTY AND OTHER NURSERY RHYMES

Highlights:

Join Humpty Dumpty and his friends in this fantastic rhyme collection! With lovely vibrant artwork, this book includes many well-known classics such as Hey Diddle Diddle, Little Miss Muffet, Jack & Jill and lots more!

MY FAIRY STORY (BROWN WATSON)

Highlights:

Unusual vintage children’s book from Brown Watson. ” MY FAIRY STORY ” is a hardcover volume featuring both familiar and lesser-known tales in a large-print format along with wonderful color illustrations. Perfect for bedtime/story time! Also, the cover is super cool with kind of a psychedelic feel.

DINOSAUR HIDE,DINOSAUR SEEK (BROWN WATSON)

Highlights:

Dinky the dinosaur is playing a game of hide and seek with her friends. Join her as she sets out to look for them all. Some are harder to find than others – can you help her?

EARLY READERS LARGE PRINT READING SCHEME

Highlights:

A delightful collection of 12 short stories Designed for practicing reading at home together. Supports work done in schools. Fun and colorful illustrations. This book is an invaluable aid for any child learning to read.

THE LAUGHING LLAMA (BROWN WATSON)

Highlights:

Have fun following Logan the Llama’s adventures in this illustrated story book. With bright pictures and large text this book allows children to follow along easily.

A MAGICAL PRINCESS STORY (BROWN WATSON)

Highlights:

An exquisite collection of stories from some of today’s most talented authors and illustrators. Starring princesses from fairytale worlds full of magic and enchantment, these seven favorite tales will delight children and adults alike.

FUN ON THE FARM (BROWN WATSON)

Highlights:

Have great fun on the farm in this beautifully illustrated story book! With bright pictures and large text, and this book allows children to follow along easily.

EASY TO READ TWO MINUTE TALES (BROWN WATSON)

Highlights:

This easy to read book of princess tales has been designed with young children in mind. Ideal for parent and child to read together, the large type makes it suitable as a first reading book.

ILLUSTRATED UNICORN & FAIRY STORIES (BROWN WATSON)

Highlights:

Join this fun-sized, soft and beautifully illustrated collection of friendly sweet unicorn and fairy tales for you and your little one to snuggle up and read together at bedtime!

1 2
Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping