Science Fiction

Science Fiction

Showing all 12 results

Show:

මැදියම් රෑ පුස්තකාලේ

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

නෝරා සීඩ්ව ඔබට මුණගැසෙන්නේ 2020 වර්ෂයේ පළවූ The Midnight Library නවකතාවේ ප්‍රධාන චරිතය ලෙසයි. The Midnight Library ලොව පුරා පාඨකයන් අතර ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයකට පත් වූ (bestseller), fantasy, sci fi ගණයේ නවකතාවකි. බ්‍රිතාන්‍ය යේ BBC ගුවන් විදුලිය විසින් මේ කතාව ඇසුරෙන් ගුවන් විදුලි නාටකයක් ද නිර්මාණය කළේ ය. මෙය තවත් ජනප්‍රිය කෘතීන් ගණනාවම කතුවරයා වන බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික Matt Haig විසින් රචනා කරන ලද්දකි.

Allegiant

Highlights:

This distinctive edition of the third book in Veronica Roth’s Divergent series features cover artwork from the major motion picture The Divergent Series: Allegiant, starring Shailene Woodley, Theo James, and Ansel Elgort.

Death’s End

Highlights:

Half a century after the Doomsday Battle, the uneasy balance of Dark Forest Deterrence keeps the Trisolaran invaders at bay. Earth enjoys unprecedented prosperity due to the infusion of Trisolaran knowledge and, with human science advancing and the Trisolarans adopting Earth culture, it seems that the two civilizations can co-exist peacefully as equals without the terrible threat of mutually assured annihilation. But peace has made humanity complacent. Cheng Xin, an aerospace engineer from the 21st century, awakens from hibernation in this new age. She brings knowledge of a long-forgotten program dating from the start of the Trisolar Crisis, and her presence may upset the delicate balance between two worlds.

The Dark Forest

Highlights:

The universe is a forest, patrolled by numberless and nameless predators. In this forest, others are hell, a dire existential threat. Stealth is survival. Any civilisation that reveals its location is prey. Earth has. And the others are on the way. Imagine the universe as a forest, patrolled by numberless and nameless predators. In this forest, stealth is survival – any civilisation that reveals its location is prey. Earth has. Now the predators are coming. Crossing light years, they will reach Earth in four centuries’ time. But the sophons, their extra-dimensional agents and saboteurs, are already here. Only the individual human mind remains immune to their influence. This is the motivation for the Wallfacer Project, a last-ditch defence that grants four individuals almost absolute power to design secret strategies, hidden through deceit and misdirection from human and alien alike. Three of the Wallfacers are influential statesmen and scientists, but the fourth is a total unknown. Luo Ji, an unambitious Chinese astronomer, is baffled by his new status. All he knows is that he’s the one Wallfacer that Trisolaris wants dead. The universe is a forest, patrolled by numberless and nameless predators. In this forest, others are hell, a dire existential threat. Stealth is survival. Any civilisation that reveals its location is prey. Earth has. And the others are on the way.

Fortunately The Milk

Highlights:

An absolute delight of a madcap story for the young (and young-at-heart) by New York Times bestselling author Neil Gaiman, with equal parts pirates and piranhas, adventure and aliens, oddity and love.

“I bought the milk,” said my father. “I walked out of the corner shop, and heard a noise like this: t h u m m t h u m m. I looked up and saw a huge silver disc hovering in the air above Marshall Road.”

“Hullo,” I said to myself. “That’s not something you see every day. And then something odd happened.”

Find out just how odd things get in this hilarious story of time travel and breakfast cereal, expertly told by Newbery Medalist and bestselling author Neil Gaiman and illustrated by Skottie Young.

The Tales of Beedle the Bard

Highlights:

The Tales of Beedle the Bard have been favourite bedtime reading in wizarding households for centuries. Full of magic and trickery, these classic tales both entertain and instruct, and remain as captivating to young wizards today as they were when Beedle first put quill to parchment in the fifteenth century. There are five tales in all: ‘The Tale of the Three Brothers’ Harry Potter fans will know from Harry Potter and the Deathly Hallows; ‘The Fountain of Fair Fortune’, ‘The Warlock’s Hairy Heart’, ‘The Wizard and the Hopping Pot’ and ‘Babbitty Rabbitty and her Cackling Stump’ complete the collection. These narrative gems are accompanied by explanatory notes by Professor Albus Dumbledore (included by kind permission of the Hogwarts Headmaster’s archive). His illuminating thoughts reveal the stories to be much more than just simple moral tales, and are sure to make Babbitty Rabbitty and the slug-belching Hopping Pot as familiar to Muggles as Snow White and Cinderella. This brand new edition of these much loved fairy tales from the wizarding world pairs J.K. Rowling’s original text with gorgeous jacket art by Jonny Duddle and line illustrations throughout by Tomislav Tomic.The Tales of Beedle the Bard is published in aid of the Lumos (link to ), an international children’s charity (registered charity number 1112575) founded in 2005 by J.K Rowling. Lumos is dedicated ending the institutionalisation of children, a harmful practice that affects the lives of up to eight million disadvantaged children around the world who live in institutions and orphanages, many placed there as a result of poverty, disability, disease, discrimination and conflict; very few are orphans. Lumos works to reunite children with their families, promote family-based care alternatives and help authorities to reform their systems and close down institutions and orphanages.

Quidditch Through the Ages

Highlights:

A perennial bestseller in the wizarding world and one of the most popular books in the Hogwarts School library, Quidditch Through the Ages contains all you will ever need to know about the history, the rules – and the breaking of the rules – of the noble sport of Quidditch. Packed with fascinating facts, this definitive guide by the esteemed Quidditch writer Kennilworthy Whisp charts the game’s history from its early origins in the medieval mists on Queerditch Marsh, through to the modern-day sport loved by so many wizard and Muggle families around the world. With comprehensive coverage of famous Quidditch teams, the commonest fouls, the development of racing brooms, and much more, this is a must-have sporting bible for all Harry Potter fans, Quidditch lovers and players, whether the weekend amateur or the seasoned Chudley Cannons season-ticket holder. This brand new edition of the most famous sports book in the wizarding world pairs J.K. Rowling’s original text, with gorgeous jacket art by Jonny Duddle and line illustrations throughout by Tomislav Tomic.

Samsara: Enter the Valley of the Gods

Highlights:

Enter the Valley of the Gods (“India’s answer to Harry Potter”) | A mythological fiction novel
Saksham Garg
Perfect for fans of Harry Potter and Immortals of Meluha, Samsara by Penguin editor-turned-author Saksham Garg is a mythological fantasy novel with a powerful twist ending.

What if you came face to face with the gods?
Phones stop working. Smartwatches die. And arms start glowing with blue scars. This is what happens to Aman Chandra and ten other Souls of Samsara when they are kidnapped from modern-day India and transported to a hidden valley in the Himalayas. In this realm of magic, home to Hindu gods, immortal yogis and mythical beasts, the mission is clear for the Souls of Samsara: to learn the ancient art of yogic sorcery and prepare for a treacherous journey not many can survive.

But why must they go on this journey? And how are the gods connected to it all?

Before they get any answers, the Souls of Samsara realize that there is a larger scheme at play. The king of the gods has passed a controversial order. And Aman must make a tough decision that will change not just his life but the fate of an entire nation . . .

The Hidden Girl and Other Stories

Highlights:

Liu deftly and compassionately draws connections between a genetically altered girl struggling to reconcile her human and alien sides and 20th-century Chinese young men who admire aspects of Western culture even as they confront its xenophobia (“Ghost Days”). A poor salvager on a distant planet learns to channel a revolutionary spirit through her alter ego of a rabbit (“Grey Rabbit, Crimson Mare, Coal Leopard”). In “Byzantine Empathy,” a passionate hacktivist attempts to upend charitable giving through blockchain and VR technology even as her college roommate, an executive at a major nonprofit, fights to co-opt the process, a struggle which asks the question of whether pure empathy is possible—or even desired—in our complex geopolitical structure. Much of the collection is taken up by a series of overlapping and somewhat repetitive stories about the singularity, in which human minds are scanned and uploaded to servers, establishing an immortal existence in virtuality, a concept which many previous SF authors have already explored exhaustively. (Liu also never explains how an Earth that is rapidly becoming depleted of vital resources somehow manages to indefinitely power servers capable of supporting 300 billion digital lives.) However, one of those stories exhibits undoubted poignance in its depiction of a father who stubbornly clings to a flesh-and-blood existence for himself and his loved ones in the rotting remains of human society years after most people have uploaded themselves (“Staying Behind”). There is also some charm in the title tale, a fantasy stand-alone concerning a young woman snatched from her home and trained as a supernaturally powered assassin who retains a stubborn desire to seek her own path in life.

The Testaments

Highlights:

In this electrifying sequel to The Handmaid’s Tale, Margaret Atwood answers the question that has tantalised readers for decades: What happened to Offred?

The Republic of Gilead is beginning to rot from within. At this crucial moment, two girls with radically different experiences of the regime come face to face with the legendary, ruthless Aunt Lydia. But how far will each go for what she believes?

Now with additional material: book club discussion points and an interview with Margaret Atwood about the real-life events that inspired The Testaments and The Handmaid’s Tale.

‘The Testaments is Atwood at her best . . . To read this book is to feel the world turning’ Anne Enright

PRAISE FOR THE TESTAMENTS:

‘Everything The Handmaid’s Tale fans wanted and more. Prepare to hold your breath throughout, and to cry real tears at the end’ Stylist

‘She manages to write about the darkest and most terrifying parts of human psychology in a way that is still deeply funny and full of dark strange hope’ Naomi Alderman, author of The Power.

The BFG

Highlights:

The BFG is a 1982 children’s book written by British novelist Roald Dahl and illustrated by Quentin Blake. It is an expansion of a short story from Dahl’s 1975 book Danny, the Champion of the World. The book is dedicated to Dahl’s late daughter, Olivia, who died of measles encephalitis at the age of seven in 1962.

Lessons in Chemistry

Highlights:

“Chemist Elizabeth Zott is not your average woman. In fact, Elizabeth Zott would be the first to point out that there is no such thing.
But it’s the early 1960s and her all-male team at Hastings Research Institute take a very unscientific view of equality. Except for one: Calvin Evans, the lonely, brilliant, Nobel-prize nominated grudge-holder who falls in love with – of all things – her mind. True chemistry results.
Like science, life is unpredictable. Which is why a few years later, Elizabeth Zott finds herself not only a single mother, but the reluctant star of America’s most beloved cooking show, Supper at Six. Elizabeth’s unusual approach to cooking (‘combine one tablespoon acetic acid with a pinch of sodium chloride’) proves revolutionary. But as her following grows, not everyone is happy. Because as it turns out, Elizabeth Zott isn’t just teaching women to cook. She’s daring them to change the status quo.”

Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping