Akura Book Publishers

Akura Book Publishers

Showing all 41 results

Show:

ගණිතය (4 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

Highlights:

ගණිතය (4 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

දෙමළ (5 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

Highlights:

දෙමළ (5 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

භූගෝල විද්‍යාව පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් ( 10 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

භූගෝල විද්‍යාව පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් ( 10 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

බුද්ධ ධර්මය (4 ශ්‍රේණිය) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – (Akura Pilot Revision Papers)

Highlights:

බුද්ධ ධර්මය (4 ශ්‍රේණිය) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – (Akura Pilot Revision Papers)

බුද්ධ ධර්මය (9 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු , දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

Highlights:

බුද්ධ ධර්මය (9 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු , දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

ගණිතය (5 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

Highlights:

ගණිතය (5 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

ඉතිහාසය (7 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

Highlights:

ඉතිහාසය (7 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

භූගෝල විද්‍යාව පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් ( 9 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

භූගෝල විද්‍යාව පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් ( 9 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

භූගෝල විද්‍යාව පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් ( 8 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

භූගෝල විද්‍යාව පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් ( 8 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

ගණිතය (2 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

Highlights:

ගණිතය (2 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

බුද්ධ ධර්මය (2 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු , දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

Highlights:

බුද්ධ ධර්මය (2 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු , දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

ඉතිහාසය (11 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

Highlights:

ඉතිහාසය (11 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

ඉතිහාසය (6 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

Highlights:

ඉතිහාසය (6 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

දෙමළ (4 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

Highlights:

දෙමළ (4 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

දෙමළ පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 2 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

දෙමළ පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 2 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

දෙමළ පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 1 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

දෙමළ පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 1 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

මව්බස පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 1 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

මව්බස පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 1 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

මව්බස පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 4 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

මව්බස පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 4 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

පරිසරය (3 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

Highlights:

පරිසරය (3 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

පරිසරය (1 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

Highlights:

පරිසරය (1 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

පරිසරය (2 ශ්‍රේණිය) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

පරිසරය (2 ශ්‍රේණිය) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ – Akura Pilot Revision Papers

පරිසරය (1 ශ්‍රේණිය) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

පරිසරය (1 ශ්‍රේණිය) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ – Akura Pilot Revision Papers

පරිසරය (4 ශ්‍රේණිය) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

පරිසරය (4 ශ්‍රේණිය) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ – Akura Pilot Revision Papers

පරිසරය (3 ශ්‍රේණිය) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

පරිසරය (3 ශ්‍රේණිය) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ – Akura Pilot Revision Papers

විද්‍යාව (6 ශ්‍රේණිය) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

විද්‍යාව (6 ශ්‍රේණිය) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ – Akura Pilot Revision Papers

මව්බස (11 ශ්‍රේණිය) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණය – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

මව්බස (11 ශ්‍රේණිය) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණය – Akura Pilot Revision Papers

ගණිතය ( 3 ශ්‍රේණිය ) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

ගණිතය ( 3 ශ්‍රේණිය ) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ – Akura Pilot Revision Papers

මව්බස ( 8 ශ්‍රේණිය ) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණය – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

මව්බස ( 8 ශ්‍රේණිය ) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණය – Akura Pilot Revision Papers

මව්බස පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 3 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

මව්බස පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 3 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

විද්‍යාව පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 10 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

විද්‍යාව පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 10 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

විද්‍යාව පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් ( 7 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

විද්‍යාව පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් ( 7 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

ගණිතය පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 5 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

ගණිතය පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 5 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

ගණිතය මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 9 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

ගණිතය මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 9 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

ගණිතය ( 8 ශ්‍රේණිය ) මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ – Akura Pilot Revision Papers(NEW SYLLABUS)

Highlights:

ගණිතය ( 8 ශ්‍රේණිය ) මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ – Akura Pilot Revision Papers(NEW SYLLABUS)

විද්‍යාව ( 9 ශ්‍රේණිය ) මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ – Akura Pilot Revision Papers(NEW SYLLABUS)

Highlights:

විද්‍යාව ( 9 ශ්‍රේණිය ) මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ – Akura Pilot Revision Papers (NEW SYLLABUS)

Akura Pilot Revision Papers Grade 4 New Syllabus (ගණිතය)

Highlights:

Akura Pilot Revision Papers Grade 4 New Syllabus (ගණිතය)

Scroll To Top
Close
Home
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping