Product Tag: Biographies

Biographies

Showing all 8 results

Show:

චමත්කාර චරිත

Highlights:

ලාංකේය සමාජය තුළ නොමැකෙන මං සලකුණු සටහන් කළ චරිතවල සැඟව ඇති චමත්කාරය සරලව හා රසවත්ව අප වෙත ගෙන එන මෙම කෘතිය, තවත් එක් චරිත කතා එකතුවක් පමණක් ම නොවන අපූර්ව කෘතියකි.

Girl, Wash Your Face

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:
With wry wit and hard-earned wisdom, popular online personality and founder of The ChicS founder Rachel Hollis helps readers break free from the lies keeping them from the joy-filled and exuberant life they are meant to have.Founder of the lifestyle website The ChicS and CEO of her own media company, Chic Media, Rachel Hollis has created an online fan base of hundreds of thousands of fans by sharing tips for living a better life while fearlessly revealing the messiness of her own. Now comes her highly anticipated first book featuring her signature combination of honesty, humor, and direct, no-nonsense advice.Each chapter of Girl, Wash Your Face begins with a specific lie Hollis once believed that left her feeling overwhelmed, unworthy, or ready to give up. As a working mother, a former foster parent, and a woman who has dealt with insecurities about her body and relationships, she speaks with the insight and kindness of a BFF, helping women unpack the limiting mind sets that destroy their self-confidence and keep them from moving forward.From her temporary obsession with marrying Matt Damon to a daydream involving hypnotic iguanas to her son’s request that she buy a necklace to “be like the other moms,” Hollis holds nothing back. With unflinching faith and tenacity, Hollis spurs other women to live with passion and hustle and to awaken their slumbering goals.

The Lonely City

Highlights:

When Olivia Laing moved to New York City in her mid-thirties, she found herself inhabiting loneliness on a daily basis. Increasingly fascinated by this most shameful of experiences, she began to explore the lonely city by way of art. Moving fluidly between the works and lives of some of the city’s most compelling artists, Laing conducts an electric, dazzling investigation into what it means to be alone, illuminating not only the causes of loneliness but also how it might be resisted and redeemed.

The Palace Papers

Highlights:

Never again’, became Queen Elizabeth II’s mantra shortly after Diana’s death. More specifically, there could never be ‘another Diana’ – a member of the family whose global popularity upstaged, outshone, and posed an existential threat to the British monarchy. Picking up where The Diana Chronicles left off, The Palace Papers reveals how the royal family reinvented itself after the traumatic years when Diana’s blazing celebrity ripped through the House of Windsor like a comet.

Tina Brown takes readers on a tour de force journey that shows the Queen’s stoic resolve as she coped with the passing of Princess Margaret, the Queen Mother and her partner for seven decades, Prince Philip, and triumphed in her Jubilee years even as the family dramas raged around her. She explores Prince Charles’s determination to make Camilla his queen, the tension between William and Harry who are on ‘different paths’, the ascendance Kate Middleton, the disturbing allegations surrounding Prince Andrew and Jeffrey Epstein, and Harry and Meghan’s stunning decision to ‘step back’ as senior royals. Despite the fragile monarchy’s best efforts, ‘never again’ seems fast approaching.

Will

Highlights:

One of the most dynamic and globally recognized entertainment forces of our time opens up fully about his life, in a brave and inspiring book that traces his learning curve to a place where outer success, inner happiness, and human connection are aligned. Along the way, Will tells the story in full of one of the most amazing rides through the worlds of music and film that anyone has ever had.

Will Smith’s transformation from a fearful child in a tense West Philadelphia home to one of the biggest rap stars of his era and then one of the biggest movie stars in Hollywood history, with a string of box office successes that will likely never be broken, is an epic tale of inner transformation and outer triumph, and Will tells it astonishingly well. But it’s only half the story.

Will Smith thought, with good reason, that he had won at life: not only was his own success unparalleled, his whole family was at the pinnacle of the entertainment world. Only they didn’t see it that way: they felt more like star performers in his circus, a seven-days-a-week job they hadn’t signed up for. It turned out Will Smith’s education wasn’t nearly over.

This memoir is the product of a profound journey of self-knowledge, a reckoning with all that your will can get you and all that it can leave behind. Written with the help of Mark Manson, author of the multi-million-copy bestseller The Subtle Art of Not Giving a F*ck, Will is the story of how one exceptional man mastered his own emotions, written in a way that can help everyone else do the same. Few of us will know the pressure of performing on the world’s biggest stages for the highest of stakes, but we can all understand that the fuel that works for one stage of our journey might have to be changed if we want to make it all the way home. The combination of genuine wisdom of universal value and a life story that is preposterously entertaining, even astonishing, puts Will the book, like its author, in a category by itself.

‘Bracingly honest, vivid and compelling … how an average talent became the biggest movie star in the world’ The Times
‘The Hollywood star’s autobiography is full of indiscretions, drug-fuelled escapades and terrible parenting. Who could ask for more?’ Telegraph
‘It’s not every day a Hollywood A-lister like Will Smith writes his life story – and there are certainly some eye-popping revelations’ Sun
‘Candid … digs into the life events which fine-tuned Smith’s weapons-grade charisma and steely determination’ Observer
‘I absolutely loved it…no holds barred…I felt as if Will Smith was talking to me. It’s a testament to him and to his family’ Lorraine Kelly

Let’s Build A Company

Highlights:

Harpreet Grover and Vibhore Goyal met in college and then spent the next decade of their lives building a company before exiting successfully. One way to tell their story is this: they had a dream, they followed it and, then, through perseverance, they made it come true. But that’s not really the truth. Like everything in life-at least everything worth having-it wasn’t that simple. There was blood, sweat and tears, there was loss of capital, loss of friendship and even a loss of faith along the way. It started with a phone call from Harpreet’s mother introducing him to an uncle who wanted some help. Or maybe it started when Vibhore and Harpreet met as roommates in Room 143 at IIT Bombay. What remains true is that soon both had quit their jobs and launched CoCubes. From no money in their bank accounts for eight years after graduating to becoming dollar millionaires two years later in 2016, this is a tale of grit-of a company built in India by two Indian-middle-class-twenty-somethings-turned-entrepreneurs-written in the hope that you can avoid the mistakes they made and learn from what they did right.

Indira Gandhi : A Biography

Highlights:

Indira Gandhi’s life spanned over two-thirds of a century. By the time of her brutal assassination in 1984, she had established herself as the most significant political leader India had seen since the death of her father, Jawaharlal Nehru.

Mantel Pieces

Highlights:

Her subjects range far and wide: Robespierre and Danton, the Hite report, Saudi Arabia where she lived for four years in the 1980s, the Bulger case, John Osborne, the Virgin Mary as well as the pop icon Madonna, a brilliant examination of Helen Duncan, Britain’s last witch. There are essays about Jane Boleyn, Charles Brandon, Christopher Marlowe and Margaret Pole, which display the astonishing insight into the Tudor mind we are familiar with from the bestselling Wolf Hall Trilogy. Her famous lecture, ‘Royal Bodies’, which caused a media frenzy, explores the place of royal women in society and our imagination. Here too are some of her LRB diaries, including her first meeting with her stepfather and a confrontation with a circus strongman.

Constantly illuminating, always penetrating and often very funny, interleaved with letters and other ephemera gathered from the archive, Mantel Pieces is an irresistible selection from one of our greatest living writers.

Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping