School Books

School Books

(Showing 1 – 60 products of 2198 products)

Show:

ඇම්. ඇල්. සිල්වා ගුරු මුහන්දිරම්ගේ සිරිත් මල්දම

Highlights:

ඇම්.ඇල්. සිල්වා ගුරු මුහන්දිරම් විසින් රචනා කරන ලද සිරිත් මල්දම ගුණගරුක අනාගතයකට දරුවන් හැඩ ගැසිය යුත්තේ කුමන ආකාරයෙන් ද යන්න විස්තර කරමින් රචනා වූ කවි පොතකි. කොටස් තුනකින් යුත් මේ පොතේ කවි 186 ක් ඇතුළත් ය. මෙහි ඇති සරල බස් වහර නිසා එදා මෙදා තුර පරම්පරා ගණනාවක් පුරා මේ කෘතිය එක සේ ජනප්‍රිය වී ඇත. එයට හේතුව මෙහි සඳහන් උපදේශ එදාටත්, අදටත්, හෙටටත් වලංගු වන නිසා ය. මෙරට සංස්කෘතිය තුළ මනා පෞරුෂයකින් යුතු දරුවකු බිහි කිරීමේ අරමුණින් යොවුන් විය දක්වා පුරුදු පුහුණු කළ යුතු උපදෙස් රැසක් මෙහි ඇතුළත් ය. එසේම මෙහි ඇතැම් කවි වල ඇති සරල උපමා භාවිතය දරුවන්ට උපදේශය ග්‍රහණය කර ගැනීමට සහ මතක තබා ගැනීමට වඩා පහසු කරයි. කෙටි විරිතක් භාවිත කර ඇති නිසා ද දරුවන්ට කියවීමේ ආශාව වර්ධනය කරන අතර ම එය එක හුස්මට කියවිය හැකි කවි එකතුවකි.

නව විෂය නිර්දේශයට සහ විභාග ආකෘතියට අනුව සම්පාදිත 4,5 සඳහා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ගණිත ගැටලු 2

Highlights:

2019 වර්ෂයේ නිකුත් කළ ‘3,4,5 ශ්‍රේණි සඳහා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ගණිත ගැටලු විසඳීමේ පහසු ක්‍රම’ ග්‍රන්ථයෙහි දෙවැනි කොටස මෙය වේ. නව විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ආකෘතියට අනුව ඉගෙනුම් හැකියා සහ විභව්‍යතාමාන ඇසුරින් පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළ අනුමාන ගණිත ගැටලු, පසුගිය විභාග ගැටලු සහ සියලු ම ගැටලු විසඳන ක්‍රම සවිස්තරාත්මකව ඇතුළත් පිළිතුරු පත්‍රයක් ද මෙහි අන්තර්ගත වේ.

Grade 07 – Mathematics 01 (Master Guide)

Highlights:
 • Exercises Relevant for the Lessons 01-12 in the Text Book
 • 03 Self Learning Evaluation Sheets
 • Preparatory Test Papers for the First Term
 • 01-15 Papers of Revision Exercises
 • Including Detailed Answers

Our World Environmental Studies Book 2

Highlights:

Our World Environmental Studies Book 4

Oxford New Learner’s Grammar And Composition 4

Highlights:

New Learner’s Grammar and Composition is a well-graded series of eight books which guides young learners through the fundamentals of English language. The series aims to:
develop grammar skills and competencies
improve the learner’s interpersonal communication skills
offer tasks drawn from the learner’s immediate environment
ensure active participation of learners
present relatable and creative comprehension and composition tasks.

ගුණසේන ශිෂ්‍යත්ව තක්සලාව ඡේද හා පැවරුම් – 3 ශ්‍රේණිය (නව විෂය නිර්දේශය අනුව සම්පාදිත)

Highlights:

නව විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව 3,4,5 ශ්‍රේණි සඳහා ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ නිර්දිෂ්ට සියලු ජේද හා පැවරුම් සහිත පොත් පෙළක් ගුණසේන ශිෂ්‍යත්ව තක්සලාවෙන් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙහි අන්තර්ගතය ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය මඟින් සම්පාදිත ගුරු මාර්ගෝපදේශවලින් උපුටා ගෙන ඇති බව කෘතවේදීව සඳහන් කරමු. මේ එම පොත් පෙළෙහි 3 ශ්‍රේණිය සඳහා සම්පාදිත කෘතියයි.

Western Music Question Papers With Answers Grade 07

Highlights:

Western Music Question Papers with Answers – Grade 07

Western Music Grade 6 Work Book

Highlights:

WESTERN MUSIC GRADE 6 WORK BOOK

Western Music Grade 9 Work Book

Highlights:

WESTERN MUSIC GRADE 9 WORK BOOK

Western Music Grade 7 Work Book

Highlights:

WESTERN MUSIC GRADE 7 WORK BOOK

Nelson Grammar Workbook 2A

Highlights:
Enhance your children’s essential grammar skills with full coverage of the grammar curriculum for Years 1-6 (P2-7), presented in small, easy-to-manage steps.

Features
Plenty of differentiation to cater for all abilities
Perfect preparation for the KS1 and KS2 Grammar, Punctuation and Spelling test
Spiral progression that revisits and embeds key grammar concepts

Microscope TF L600

Highlights:
• Model Number
TF-l600
• Theory
Biological Microscope
• Drawtube
Monocular
• Brand Name
FOCUS
• Place of Origin
zhejiang, China (Mainland)
• color
black sliver
• material
ABS
• magnification
600X

Microscope C2119 100 X 200 X 450

Highlights:
Item specifics Age: 8-11 Years Theme: Science Gender: Unisex Material: Plastic Package Size: 24*19*9CM Color: AS Shown What’s in the box: 1 x 5 Boxed Glass 1 x Blank Labels 1 x Tweeze 1 x Plastic Wre 1 x 2 Collection Bottle.

Telescope HD Coated Lens C2158

Highlights:
About this item
Fully coated lenses with low reflective loss and high light transmission creates stunning images. 70mm aperture provides excellent light gathering power and a wide field of view. Perfect telescope for kids and astronomy beginners to explore the Moon and other planets.
【Easy To Use】 No tools are required for assembly. Comes with step by step manual and a 5×24 crosshairs finder scope that make it easy to locate targets. Perfect for first time telescope buyers and great gift to help foster the love of astronomy & science in children.
Phone adapter allows you to connect your phone to the telescope to take photos or videos of the scene in distant. Moon filter reduce glare and light scattering for lessening eye fatigue when observing the moon.

Microscope TF 1200

Highlights:
1.Biological microscope with power from 50x through 1200x.
2.10x-20x zoom eyepiece.
3.Simple Fcusing Knobs — This beginner microscope kit allows children to work view plants, insects, blood, DNA, germs, and more with adjustable focus knobs.
4.Power indicator on rotating turret.
5.Accessories: 1 Tweezers, 1 Magnifier, 1 Eyedropper, 1 Sea Salt, 1 Shrimp Eggs, 1 Dolomit Granit, 1 shrimp hatchery kit, 7 Blank Labels, 2 Prepared Sliders, 3 Blank Sliders, 7 Cover Slips.

Microscope C2127 100 X 200 X 450

Highlights:
Playdate Toys – Kids Educational Science Lab Microscope Kit
Details: Built-in light 3 levels of magnification
Requires 2 AA batteries (not included) Instructions included
For ages 6 and up Contents: 4 blank slides 2 prepared slides 2 specimen vials 2 test tubes Microscope
Imported

New Environmental Studies Book 5

Highlights:
Book Contents
1. Our well-being
2. We are sri lankans
3. Plants and trees
4. Animals around us
5. Things we use
6. Our food
7. Safety and precautions
8. Water
9. Ways of making work easier
10. Home garden
11. Transport
12. Human – behaviour
13. The earth and the sky
14. Changes we can make
15. Man and information
16. Our history

Recruitment of English language teachers

Highlights:
Recruitment of English language teachers

New science in everyday life 3

Highlights:
The books conform fully to the vision of the National Curriculum Framework. The books for 6 to 8 comply fully with the syllabi prescribed by the NCERT, and follow the thematic approach recommended for the middle and secondary levels. This approach serves to bridge middle-school Science to the science curriculum of classes IX and X.

My English Folder – Grammar 2

Highlights:

My English Folder develops the knowledge, skills and understanding of English language learners in a progressive manner. Comprising coursebooks, literature readers and grammar books at each level of classes 1 to 8, My English Folder is a stand-alone course planned for flexibility of use and for learners to work at their own pace. Grammar workbooks aim to provide a strong foundation in grammar in an easy-yet-systematic way. Each topic has been explained through easy-to-understand sub-topics that are presented in a worksheet format.

Course Package:

 • Primers A and B, Activity Books A and B
 • Coursebooks 1-8
 • Grammar workbooks 1-8
 • Literature Readers 1-8

New science in everyday life 2

Highlights:
The books conform fully to the vision of the National Curriculum Framework. The books for 6 to 8 comply fully with the syllabi prescribed by the NCERT, and follow the thematic approach recommended for the middle and secondary levels. This approach serves to bridge middle-school Science to the science curriculum of classes IX and X.

My English Folder – Grammar 3

Highlights:

My English Folder develops the knowledge, skills and understanding of English language learners in a progressive manner. Comprising coursebooks, literature readers and grammar books at each level of classes 1 to 8, My English Folder is a stand-alone course planned for flexibility of use and for learners to work at their own pace. Grammar workbooks aim to provide a strong foundation in grammar in an easy-yet-systematic way. Each topic has been explained through easy-to-understand sub-topics that are presented in a worksheet format.

Course Package:

 • Primers A and B, Activity Books A and B
 • Coursebooks 1-8
 • Grammar workbooks 1-8
 • Literature Readers 1-8

My English Folder – Grammar 4

Highlights:

My English Folder develops the knowledge, skills and understanding of English language learners in a progressive manner. Comprising coursebooks, literature readers and grammar books at each level of classes 1 to 8, My English Folder is a stand-alone course planned for flexibility of use and for learners to work at their own pace. Grammar workbooks aim to provide a strong foundation in grammar in an easy-yet-systematic way. Each topic has been explained through easy-to-understand sub-topics that are presented in a worksheet format.

Course Package:

 • Primers A and B, Activity Books A and B
 • Coursebooks 1-8
 • Grammar workbooks 1-8
 • Literature Readers 1-8

My English Folder – Grammar 1

Highlights:

My English Folder develops the knowledge, skills and understanding of English language learners in a progressive manner. Comprising coursebooks, literature readers and grammar books at each level of classes 1 to 8, My English Folder is a stand-alone course planned for flexibility of use and for learners to work at their own pace. Grammar workbooks aim to provide a strong foundation in grammar in an easy-yet-systematic way. Each topic has been explained through easy-to-understand sub-topics that are presented in a worksheet format.

Course Package:

 • Primers A and B, Activity Books A and B
 • Coursebooks 1-8
 • Grammar workbooks 1-8
 • Literature Readers 1-8

My English Folder – Literature Reader 4

Highlights:

My English Folder develops the knowledge, skills and understanding of English language learners in a progressive manner. Comprising coursebooks, literature readers and grammar books at each level of classes 1 to 8, My English Folder is a stand-alone course planned for flexibility of use and for learners to work at their own pace.

Course Package:

 • Primers A and B, Activity Books A and B
 • Coursebooks 1-8
 • Grammar workbooks 1-8
 • Literature Readers 1-8

Evolution The Human Story

Highlights:
This unrivalled illustrated guide to human evolution brings you face to face with your ancient ancestors. Travelling back in time almost eight million years, the book charts the development of our species, Homo sapiens, from tree-dwelling primates to modern humans. Evolution investigates each of our ancestors in detail and in context, from the anatomy of their bones to the environment they lived in. Detailed maps show where each species has been found and plot the gradual spread of humans around the world. Fully updated to include the latest discoveries and research – including the newly discovered species Homo naledi – Evolution presents the latest thinking on some of the most captivating questions in science, such as whether modern humans and Neanderthals interacted with each other.

English For Everyone Junior Beginner’s Course Practice Book

Highlights:
About English for Everyone Junior Beginner’s Practice Book
Start learning English as a second language with this visually stimulating practice book for children ages 6-9.

Accompanying the English for Everyone Junior: Beginner’s Course, this beautifully illustrated workbook features an abundance of vocabulary and grammar exercises for children learning English as a foreign language.

When it comes to languages, practice really does make perfect! This work book guides young linguistic learners through exercises and activities to consolidate what they’ve learnt and build confidence in their skills.

Making use of a range of both familiar and new exercise mechanisms, this practice book is an invaluable research tool to test the vocabulary and grammar structures taught in the course book.

ආණ්ඩුක්‍රම මාදිලි

Highlights:

වර්ෂ 2017 සිට ක්‍රියාත්මක වන උසස් පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව නව නිර්දේශයයේ 13 ශ්‍රේණියට අදාල “ආණ්ඩුක්‍රම මාදිලි” ඒකකය පදනම් කරගෙන මෙම කෘතිය රචනා කර ඇත.
නව විෂය නිර්දේශිත උසස් පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව හදාරන සිසුන්ට මෙන්ම ඉගැන්වීම් කටයුතුවල නිරත වන ගුරු භවතුන්ටද මෙය මහගු අත්වැලක් වන බව කතුවරයාගේ විශ්වාසයයි ….

5 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩපොත (ශිල්ප)

Highlights:

පාඩමෙන් පාඩමට විභාග පුනරීක්ෂණ පත්‍ර සමග පිළිතුරු සහිතයි.

5 ශ්‍රේණිය ගණිතය (ශිල්ප)

Highlights:

විභාග පුනරීක්ෂණ පත්‍ර සමග පිළිතුරු සහිතයි.

4 ශ්‍රේණිය ගණිතය වැඩපොත (ශිල්ප)

Highlights:

මෙම කෘතිය ගුරු අත්පොත අනුව සම්පාදනය කර ඇත. වාර විභාග පුනරීක්ෂණ හා පිළිතුරු සහිතයි.

4 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩපොත (ශිල්ප)

Highlights:

මෙම කෘතිය ගුරු අත්පොත අනුව සම්පාදනය කර ඇත. සියලුම තේමාවන් සඳහා වෙන වෙන ම පුනරීක්ෂණ හා පිළිතුරු සහිතයි.

3 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩපොත (ශිල්ප)

Highlights:

2018 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක වන නව විෂය නිර්දේශයට ගැළපෙන ලෙස මෙම පරිසරය පොත සම්පාදනය කර තිබේ. පරිසර තේමාවන් සඳහා දැනුම ලබා ගැනීමට විෂය කරුණු හා පින්තූර බොහෝමයක් අවශ්‍ය වේ. ඒ අරමුණ ඉටු වන අයුරින් සෑම පරිසර තේමාවකටම අවශ්‍ය කරුණු හා පින්තූර ඉදිරිපත් කර තිබීම මෙම පොතේ ඇති විශේෂත්වයකි.

2 ශ්‍රේණිය මව්බස වැඩපොත (ශිල්ප)

Highlights:

මෙම 2 ශ්‍රේණියේ මව්බස පෙරහුරු වැඩපොත සම්පාදනයේ දී විෂය නිර්දේශයේ සඳහන් නිපුණතාවයන් හා විෂය අන්තර්ගතය මූලික කරගෙන එකී අරමුණු ඉටු වන අයුරින් නිර්මාණශීලි අභ්‍යාස රැසක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

1 ශ්‍රේණිය – මව්බස පිල්ලම් ඉගෙනුම (ශිල්ප)

Highlights:

පිල්ලම් ඉගෙනුම සහ වාක්‍ය ලිවීමේ හුරුව

පාසල් දෙවන හා තුන්වන වාරය වන විට අත් අකුරු කුඩාවට ලිවීමට හුරු විය යුතු ය. ඒ සඳහා රූල් අතර අකුරු නිවැරදි ප්‍රමාණයෙන් හා ස්වරූපයෙන් ලිවීමට හුරු කරවීම පිණිස මෙම පොතෙහි අමතර පිටු 12 ක් එකතු කර තිබේ. එම පිටු දොළහේ ඇති අභ්‍යාස නිවැරදි ව කිරීමෙන් දරුවාට පිල්ලම් සහිතව නිවැරදි ප්‍රමාණයෙන් යුතු අකුරු ලිවීමට හොඳ හුරුවක් ලැබෙනු ඇත.

Grade 4 – Lesson to lesson English Activity book (Shilpa)

Highlights:

Grade 4 – Lesson to lesson English Activity book

 • Activities for pupil’s workbook
 • Suggested Vocabulary
 • Classroom Language

Grade 2 – Essential Math Skills a competency workbook (Shilpa)

Highlights:

Grade 2 – Essential Math Skills a competency workbook
This New edition includes every lesson of the new syllabus.

Separate Lessons for

 • First term
 • Second term
 • Third term

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) ඉතිහාසය ප්‍රශ්න පත්‍ර I, II සහ පිළිතුරු (මයි ටියුටර්)

Highlights:
 • විභාග දේපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ මුලකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය
 • නව නිර්දේශිත ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා සවිස්තරාත්මක පිළිතුරු
 • නව නිර්දේශියට අදාළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) රසායන විද්‍යාව 13 ශ්‍රේණිය – සම්පත් පොත (කර්මාන්ත රසායනය සහ පරිසර දුෂණය)

Highlights:

2017 දී ක්‍රියාත්මක කරන ලද අ.පො.ස (උසස් පෙළ) නව විෂය නිර්දේශයට අනුව මේ අතිරේක සම්පත් පොත් ලියා ඇති නිසා සිසුන්ට අදාළ විෂය කරුණු පිළිබඳ අවබෝධය පුළුල් කළ හැකි අතර වඩාත් ඵලදායි ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීමට ගුරුවරුන්ට මේ කෘති පරිශීලනය කළ හැකි ය.

4 ශ්‍රේණිය පරිසරය නිපුණතා පාදක වැඩපොත

Highlights:

නව විෂය නිර්දේශයට අනුව පළමු, දෙවන හා තෙවන වාරවලට අනුගත ව සම්පාදනය කර ඇත.

3 ශ්‍රේණිය පරිසරය නිපුණතා පාදක වැඩපොත

Highlights:

නව විෂය නිර්දේශයට අනුව පළමු, දෙවන හා තෙවන වාරවලට අනුගත ව සම්පාදනය කර ඇත.

1 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩපොත

Highlights:

1 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩපොත

නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සකස් කර ඇති අතර සියලුම තේමා ආවරණය වන පරිදි අභ්‍යාස රැසක් ද සිසු මනසට ගෝචර වන පරිදි මෙහි ඇතුළත් කර ඇත.

1 ශ්‍රේණිය ගණිතය (මාස්ටර් ගයිඩ්)

Highlights:

1 ශ්‍රේණිය ගණිතය
2016 නව විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සම්පාදනය කර ඇත.

යුරෝපයේ ඉතිහාසය

Highlights:

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) ඉතිහාසය – යුරෝපයේ ඉතිහාසය (ක්‍රි.ව. 1500 සිට 1950 දක්වා). අතිරේක කියවීම් පොත අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව.

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය – III

Highlights:

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙය අතිරේක කියවීම් පොතකි. ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය III කොටස මෙහි දී විස්තරකර ඇත.
මූලික ගොඩනැගිලි තාක්ෂණවේදය
ගෘහස්ථ ජල සම්පාදනය සහ කසළ අපවහනය

සංගීතය 10 – ශ්‍රේණිය

Highlights:

සංගීතය 10 – ශ්‍රේණිය

සංගීතය 8 – ශ්‍රේණිය

Highlights:

සංගීතය 8 – ශ්‍රේණිය

අකුර – 9 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව [කෙටි සටහන්]

Highlights:

තාර්කීකරණය කරන ලද නව විෂය නිර්දේශයන්හි
මූලික අරමුණු වන්නේ ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන
රටාවක් හා වඩාත් ක්‍රියාකාරකම් මත පදනම් වූ
අධ්‍යාපන රටාවක් මඟින් වැඩ ලෝකයට අවශ්‍ය
වන්නා වූ නිපුණතා සහ කුසලතාවයන්ගෙන් යුක්ත
මානව සම්පතක් බවට ශිෂ්‍ය ප්‍රඡාව සංවර්ධනය
කිරීමයි .

මෙම ක්‍රියාවලියේ දී සියලුම විශයන්ගේ නිපුණතා මට්ටම්
ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශනය
හා දැනුම ශිෂ්‍යාට මෙන් ම පන්ති කාමරය තුළ විෂය
දැනුම බෙදන ගුරු භවතුන්ට ද ලබා දීම අධ්‍යාපන
ප්‍රකාශන ආයතනයක ප්‍රමුඛ කාර්ය භාර්ය විය යුතු ය .

අකුර – 6 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව [කෙටි සටහන්]

Highlights:

තාර්කීකරණය කරන ලද නව විෂය නිර්දේශයන්හි
මූලික අරමුණු වන්නේ ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන
රටාවක් හා වඩාත් ක්‍රියාකාරකම් මත පදනම් වූ
අධ්‍යාපන රටාවක් මඟින් වැඩ ලෝකයට අවශ්‍ය
වන්නා වූ නිපුණතා සහ කුසලතාවයන්ගෙන් යුක්ත
මානව සම්පතක් බවට ශිෂ්‍ය ප්‍රඡාව සංවර්ධනය
කිරීමයි .

මෙම ක්‍රියාවලියේ දී සියලුම විශයන්ගේ නිපුණතා මට්ටම්
ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශනය
හා දැනුම ශිෂ්‍යාට මෙන් ම පන්ති කාමරය තුළ විෂය
දැනුම බෙදන ගුරු භවතුන්ට ද ලබා දීම අධ්‍යාපන
ප්‍රකාශන ආයතනයක ප්‍රමුඛ කාර්ය භාර්ය විය යුතු ය .

අකුර – 10 ශ්‍රේණිය සිංහල [කෙටි සටහන්]

Highlights:

තාර්කීකරණය කරන ලද නව විෂය නිර්දේශයන්හි
මූලික අරමුණු වන්නේ ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන
රටාවක් හා වඩාත් ක්‍රියාකාරකම් මත පදනම් වූ
අධ්‍යාපන රටාවක් මඟින් වැඩ ලෝකයට අවශ්‍ය
වන්නා වූ නිපුණතා සහ කුසලතාවයන්ගෙන් යුක්ත
මානව සම්පතක් බවට ශිෂ්‍ය ප්‍රඡාව සංවර්ධනය
කිරීමයි .

මෙම ක්‍රියාවලියේ දී සියලුම විශයන්ගේ නිපුණතා මට්ටම්
ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශනය
හා දැනුම ශිෂ්‍යාට මෙන් ම පන්ති කාමරය තුළ විෂය
දැනුම බෙදන ගුරු භවතුන්ට ද ලබා දීම අධ්‍යාපන
ප්‍රකාශන ආයතනයක ප්‍රමුඛ කාර්ය භාර්ය විය යුතු ය .

අකුර – 9 ශ්‍රේණිය සිංහල [කෙටි සටහන්]

Highlights:

තාර්කීකරණය කරන ලද නව විෂය නිර්දේශයන්හි
මූලික අරමුණු වන්නේ ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන
රටාවක් හා වඩාත් ක්‍රියාකාරකම් මත පදනම් වූ
අධ්‍යාපන රටාවක් මඟින් වැඩ ලෝකයට අවශ්‍ය
වන්නා වූ නිපුණතා සහ කුසලතාවයන්ගෙන් යුක්ත
මානව සම්පතක් බවට ශිෂ්‍ය ප්‍රඡාව සංවර්ධනය
කිරීමයි .

මෙම ක්‍රියාවලියේ දී සියලුම විශයන්ගේ නිපුණතා මට්ටම්
ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශනය
හා දැනුම ශිෂ්‍යාට මෙන් ම පන්ති කාමරය තුළ විෂය
දැනුම බෙදන ගුරු භවතුන්ට ද ලබා දීම අධ්‍යාපන
ප්‍රකාශන ආයතනයක ප්‍රමුඛ කාර්ය භාර්ය විය යුතු ය .

New Way English Model Papers Grade 2

Highlights:

These model papers have been prepared to get student made aware of writing questions and answers in grade two new syllabus.

භෞතික විද්‍යා සම්පත් පොත

Highlights:

උසස්පෙළ Physics හදාරන සිසුන් සහ ගුරුවරුන් සඳහා මෙම කෘතිය වඩාත් ප‍්‍රයෝජනවත් වේ

විද්‍යුත් චුම්බකත්වය

Highlights:

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව විෂයට අදාළ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය කොටස මෙහි ඇතුළත් කර ඇත. මෙහි සිද්ධාන්ත හා ඊට අදාළ ගැටලු ද අන්තර්ගත ය.

ජීව විද්‍යාව ව්‍යුහගත හා රචනා 1985 – 2021

Highlights:

අ.පො.ස ( උසස් පෙළ ) ජීව විද්‍යාව විෂයයෙන් ඉහළ සාමාර්ථයක් ලබා ගැනීමට මේම කෘතිය ඔබට මහගු පිටුවහලක් වේ. විෂය කරුණු අවබෝධය . නොයෙක් මාදිලියේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීම. ඒකක ව්ලට අදාල ආකෘති ප්‍රශ්න අඩංගු පොත් පරිශීලනය යුතුය.

1 2 3 36 37
Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping