General Knowledge & IQ

General Knowledge & IQ

Showing all 60 results

Show:

කළමනාකරණ සේවා (සහකාර) සහ සමාන්තර සේවා වෙත උසස් කිරීමේ විභාග තරණය (රාජ්‍ය සේවා විභාග ජයමග-04)

Highlights:

කළමනාකරණ සේවා (සහකාර) සහ සමාන්තර සේවා වෙත උසස් කිරීමේ විභාග සඳහාම සකස් කළ විශේෂ සවාධ්‍ය‍යන පාඩම් මාලාව කෙටි ප්‍රශ්න සහ සරල උත්තර කාර්යක්ෂමතා කඩෛම් ඇතුළු සියළුම විභාග සඳහා නිර්දේශිතයි.

ආයතන සංග්‍රහය, මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහය සහ පළාත් සභා පාලන ක්‍රමය පිළිබඳව අවබෝධය ඇතුළත් වේ.

උපාධි ගුරු ප්‍රවේශ පෙරහුරුව – 1

Highlights:

දිවයිනේ ජාතික හා පළාත් පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය වෙනුවෙන්ම සැකසූ උපාධි ගුරු ප්‍රවේශ පෙරහුරුව – 1

 • අධ්‍යාපනික සාමාන්‍ය දැනීම (බහුවරණ)
 • අභියෝග්‍යතාව (බහුවරණ)

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය (දැනුම මිනුම බහුවරණ ප්‍රශ්නෝත්තර 300)

Highlights:

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය දැනුම මිනුම බහුවරණ ප්‍රශ්නෝත්තර 300 පාසල් සිසු දරුවන්ගේ සහ ඉතිහාසය විෂයය පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන්නන්ගේ ඉතිහාසය හා පුරා විද්‍යාත්මක දැනුම මෙන්ම අපේ උරුමය සම්බන්ධව දැනුම පුළුල් ලිරීම සඳහා සැකසුණු ග්‍රන්ථයකි.

විද්‍යා විනෝද කථා කුරුමිණි සත්තු

Highlights:

මිදුල්වලත් ගෙවලත් දකින්නට ලැබෙන රෑ බදුල්ලා, කුරුමිණියා, කුඹල් මැස්සා, මකුළුවා, කැරපොත්තා සහ ගස් කුරුමිණියා යන කුඩා සතුන්ගේ ස්වාභාව, ගති, පැවතුම්, ආහාර සහ පැටවුන් ගැන තොරතුරු මෙම පොතට ඇතුළත් වේ.

මෑතකාලීන සිදුවීම් සහ සාමාන්‍ය පොදු කරුණු

Highlights:

මෑතකාලීන ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර සමාජ, ආර්ථික දේශපාලන පසුබිම හා ප්‍රවණතා ආශ්‍රිත සිදුවීම් පදනම් කරගෙන මෙම ග්‍රන්ථය ලියා ඇත.

බුද්ධි පරීක්ෂණය සන්නිවේදන හැකියාව

Highlights:

බුද්ධි පරීක්ෂණය විෂයයේ අන්තර්ගතය තුළ සන්නිවේදන හැකියාවට හිමිවන්නේ සුවිශේෂි ස්ථානයකි. එබැවින් මෙම ග්‍රන්ථය පරිශීලනය තුළින් සන්නිවේදන හැකියාව මැන බැලීමේ විවිධ අවස්ථාවන් අවබෝධ කර ගැනීමටත් අධ්‍ය‍යනය කිරීමටත් අවස්ථාව උදාවේ.

සාමාන්‍ය දැනුවත් බව (සම්ප්‍රජානනය)

Highlights:

සාමාන්‍ය දැනුවත් බව (සම්ප්‍රජානනය): විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය, අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාග සාමාන්‍ය පොදු ප්‍රශ්න පත්‍රය සදහා.

සියලුම තරඟ විභාග සඳහා සාමාන්‍ය දැනීම

Highlights:

වර්ථමානයේ සෑම විෂයක් ගැනම පුළුල් දැනුමක් සහිත පුද්ගලයින් තම ආයතන වලට බඳවා ගැනීමට ආයතන ප්‍රධානීන් පෙළඹී ඇත. මේ නිසා විවිධ රැකියා සඳහා පුද්ගලයින් බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාග වලදී අපේක්ෂකයන්ගේ සාමාන්‍ය දැනීම පරික්ෂා කිරීම බොහෝ විට සිදුවේ.
පාසල් මට්ටමේ තරඟ වලදීද සිසු සිසුවියන්ගේ සාමාන්‍ය දැනීම පරික්ෂා කිරීමේ ප්‍රශ්ණ නිතර ඇතුලත් කරනු ලබන බව දැකිය හැකිය.
මෙම පොත පාසල් දරුවන් මෙන්ම වැඩිහිටි අයටද ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර විභාගය සඳහා ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත

Highlights:

පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇසුරින් සකස් කරන ලද බුද්ධි පරීක්ෂණය හා කෘෂිකර්මය පිළිබඳව සාමාන්‍ය දැනීම පිළිතුරු සමඟ මෙහි දක්වා ඇත.

සාමාන්‍ය දැනීම

Highlights:

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය, අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය, විදුහල්පති සේවය, ජාතික පාසැල් උපාධි ගුරු, පළාත් පාසැල් උපාධි ගුරු, නීති ප්‍රවේශය, රේගු නිළධාරී, ආදායම් පරීක්ෂක, බැංකු විභාග ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවේ සියළුම තරඟ විභාග සඳහා රචිත නවතම තොරතුරු ඇතුලත් පොතකි.

 • කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍ර 20ක්
 • බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 10ක්
 • සියළු ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු ඇතුලත්‍ ය.

ග්‍රාම නිලධාරී විභාග ජයමඟ

Highlights:
 • බුද්ධි පරීක්ෂණය
 • සාමාන්‍ය දැනීම
 • භාෂා හැකියාව
 • පසුගිය ප්‍රශ්නපත්‍ර

ග්‍රාම නිලධරී විභාගය ජය ගැනීමට අවශ්‍ය සියළු කොටස් පසුගිය ප්‍රශ්නපත්‍ර සමඟින්, ග්‍රාම නිලධරී විභාගය ලියන සෑම දරුවෙක්ම අනිවාර්යයෙන්ම අධ්‍යනය කළ යුතු ග්‍රන්ථයකි.

 

General Knowledge Genius

Highlights:

A brilliant quiz book for clever kids – put your general knowledge to the test and boggle your family and friends with your brainpower!

Can you name the longest river in Europe? Do you know your skull from your sternum? Can you identify an archaeopteryx and an allosaurus? Can you recognise the flags of India and Italy?

You can!

Then what are you waiting for? Open the pages of General Knowledge Genius to find out what you know, and challenge yourself to learn even more!

With more than 60 topics, from across the encyclopedia, there’s something for everyone. The pages are packed with eye-popping pictures – but do you know what they show? To help you, “Test Yourself” panels list what you’re looking for. With three levels of difficulty, the challenge gets harder as you work your way from Starter, to Challenger, and finally the truly tricky Genius category. If you need it, there’s a fun fact with every picture to give a helpful clue.

1001 Genaral Knowledge Quizzes

Highlights:
A quiz book with a difference. A fun way to gain knowledge with colour llustrations to keep the reader interested and satisfied. A quiz book for any situation.
This quiz book is divided into 12 subjects: Art, Business, Entertainment, Geography, Health, History & Politics, Literature, Religion, Science & Technology, Space, Travel, Sports and Miscellaneous. Comprehensive answers included to add value to the reading . The quizzes are helpful for competitive exams, quiz programmes in schools and for leisure reading.

සැමට ගණිතය

Highlights:

පොතේ අන්තර්ගතය

 • ගණිතය
 • එකතු කිරීම
 • ගුණ කිරීම
 • බෙදීම
 • වර්ග කිරීම .. යනාදිය.

බැංකු තරග විභාග – බැංකු ප්‍රවේශ පෙරහුරු පොත

Highlights:

බැංකු තරග විභාග – බැංකු ප්‍රවේශ පෙරහුරු පොත

 • අභියෝග්‍යතාව
 • ගණිතය හා පරිගණක දැනුම
 • English Language

ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන (S.L.E.A.S) සීමිත / විවෘත (පළමු පොත)

Highlights:

ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන (S.L.E.A.S) සීමිත / විවෘත (පළමු පොත)

පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ද ඇතුළත් ය.

 • අවබෝධය
 • බුද්ධි පරීක්ෂණය
 • අභියෝග්‍යතාව
 • අධ්‍යාපන පරිපාලනය
 • කළමනාකරණය

දුම්රිය ස්ථානාධිපති ප්‍රවේශ තරග විභාග උදව් පොත

Highlights:

දුම්රිය ස්ථානාධිපති ප්‍රවේශ තරග විභාග උදව් පොත

* භාෂා හැකියාව
* අභියෝග්‍යතාව

ඉර හඳ තරු

Highlights:

ඈත අතීතයේ සිට ම මිනිසා ආකාශ
වස්තුන් ගැන උනන්දුවක් දක්වා ඇත.
ඔවුන් මේ වස්තුන්ගේ පිහිටීම හා ගමන්
මාර්ග නිරීක්ෂණය කළේ පියවි ඇසිනි.
පසු කලෙක දුරේක්ෂය වැනි උපකරණ
නිපදවීම, විශ්වය පිළිබඳ ගවේෂණයේ
වැදගත් පියවරක් විය.

New Encyclopedia Of Knowledge Continents And Countries

Highlights:
The set of new encyclopedia of knowledge spans all the subjects from human body, animals, to plant kingdom; from the oceans to the skies;from history, geography, to science; inventions, discoveries, earth and environment. Indeed a fact-packed treasure-chest of knowledge for your smart kid! This lucidly written, beautifully designed, colourfully illustrated set of books is a must-have for home and school libraries.

New Encyclopedia Of Knowledge Earth And Environment

Highlights:
The set of new encyclopedia of knowledge spans all the subjects from human body, animals, to plant kingdom; from the oceans to the skies;from history, geography, to science; inventions, discoveries, earth and environment. Indeed a fact-packed treasure-chest of knowledge for your smart kid! This lucidly written, beautifully designed, colourfully illustrated set of books is a must-have for home and school libraries.

New Encyclopedia Of Knowledge Science

Highlights:
The set of new encyclopedia of knowledge spans all the subjects from human body, animals, to plant kingdom; from the oceans to the skies;from history, geography, to science; inventions, discoveries, earth and environment. Indeed a fact-packed treasure-chest of knowledge for your smart kid! This lucidly written, beautifully designed, colourfully illustrated set of books is a must-have for home and school libraries.

New Encyclopedia Of Knowledge Human Body

Highlights:
The set of new encyclopedia of knowledge spans all the subjects from human body, animals, to plant kingdom; from the oceans to the skies;from history, geography, to science; inventions, discoveries, earth and environment. Indeed a fact-packed treasure-chest of knowledge for your smart kid! This lucidly written, beautifully designed, colourfully illustrated set of books is a must-have for home and school libraries.

New Encyclopedia Of Knowledge Animal Kingdom

Highlights:
The set of new encyclopedia of knowledge spans all the subjects from human body, animals, to plant kingdom; from the oceans to the skies;from history, geography, to science; inventions, discoveries, earth and environment. Indeed a fact-packed treasure-chest of knowledge for your smart kid! This lucidly written, beautifully designed, colourfully illustrated set of books is a must-have for home and school libraries.

New Encyclopedia Of Knowledge Green Kingdom

Highlights:
The set of new encyclopedia of knowledge spans all the subjects from human body, animals, to plant kingdom; from the oceans to the skies;from history, geography, to science; inventions, discoveries, earth and environment. Indeed a fact-packed treasure-chest of knowledge for your smart kid! This lucidly written, beautifully designed, colourfully illustrated set of books is a must-have for home and school libraries.

New Encyclopedia Of Knowledge Invention & Discoveries

Highlights:
The set of new encyclopedia of knowledge spans all the subjects from human body, animals, to plant kingdom; from the oceans to the skies;from history, geography, to science; inventions, discoveries, earth and environment. Indeed a fact-packed treasure-chest of knowledge for your smart kid! This lucidly written, beautifully designed, colourfully illustrated set of books is a must-have for home and school libraries.

New Encyclopedia Of Knowledge Universe

Highlights:
The set of new encyclopedia of knowledge spans all the subjects from human body, animals, to plant kingdom; from the oceans to the skies;from history, geography, to science; inventions, discoveries, earth and environment. Indeed a fact-packed treasure-chest of knowledge for your smart kid! This lucidly written, beautifully designed, colourfully illustrated set of books is a must-have for home and school libraries.

My Encyclopedia of Space – What? Why? How? When?

Highlights:
What are meteorides? Why do eclipses occur? How are stars born? When did the first Rocket enter space? There are so many more questions to which the inquisitive mind seeks answers. This gripping book makes understanding space a fun-filled exercise. The vivid illustrations are an added attraction!.

Children’s Illustrated Encylopedia

Highlights:
Children’s illustrated encyclopedia is a visual kaleidoscope of a diverse range of subjects that the curious and sharp child is always keen to learn about. It contains the mysteries of space and Science, The wonders of our vast world, and the complexities of the human body. It also deals with the histories of amazing ancient civilisations, as well as arts and cultures- in a nutshell, it contains all that would satisfy the young mind. A must-have for the personal library!.

Word Search 5

Highlights:

Puzzles to Quiz Your Mind

27 Fun Word Search Puzzles

Challenging IQ Tests

Highlights:
About the Book: Challenging IQ Test If so, try out these twenty treacherous tests and see how you score! Each quiz has twenty challenging problems that give your brain a workout, and gauge your mental flexibility and breadth of knowledge. Theyre all timed, too-you get only an hour to find synonyms, fill in missing words, make logical comparisons, complete equations, and tease out numerical progressions.

STORY OF THE WORLD: Geopolitical Alliances and Rivalries Set in Stone

Highlights:

“STORY OF THE WORLD: Geopolitical Alliances and Rivalries Set in Stone” is a follow-up to the author’s previous “Globe in a Nutshell” book, which presented a collection of facts on geopolitics, history, culture, international relations, and so on. This book is an in-depth examination of the New World Order in the context of current geopolitical developments, particularly the conflict between Ukraine and Russia. It is a compilation of a systematic and comprehensive overview of world affairs, which is a rare find in today’s educational publishing circle. The content is well-organized, factual, and consistent. This literary work is suitable for both students of world affairs and academics.

Encyclopedia Of Geography (Set Of 8 Books)

Highlights:

How big is the universe? What are Landforms? What makes the Northern lights so unique? Immerse yourself into the geography of our wonderful planet and the universe it dwells in. Discover its varied aspects, ecological diversity and much more in this Geography encyclopedia..

Encyclopedia Of Science (Set Of 8 Books)

Highlights:

How are Atoms formed? Is there electricity in our body? Where do we put all the carbon? Does the skin breathe? Get answers to all the questions and more in this Science encyclopedia. The science encyclopedia is a combines everything there is to know about in today’s world of science, discovery and inventions. Packed with latest photographs and up-to-date information, The book is a comprehensive and authoritative reference work in science for children.

Encyclopedia Of History (Set Of 8 Books)

Highlights:

What made humans the way they are today? How were civilizations formed and erased? What makes up history? Get answers to all the questions and more in this history encyclopedia. Go back in time and learn all about human history, right from the time man began his journey in stone caves. Relive epic battles, learn about the rise and fall of great empires and a lot more.

Amazing Questions & Answers- Plants

Highlights:

How do plants fight diseases? What’s inside a seed? Answer your children’s How’s, Why’s, What’s and When’s about plants with this unique amazing questions and answers volume.

Amazing Questions & Answers – Science

Highlights:

What makes glue stick things? Why is butter usually yellow? Answer your children’s How’s, Why’s, What’s and When’s about science with this unique Amazing Questions and Answers volume.

Encyclopedia Of Space

Highlights:

The universe is bigger than you can ever imagine and it is full of fascinating facts that will astound you! This space encyclopedia is your guide to the infinite wonders of cyberspace. Browse through the pages and know more about galaxies, planets, stars and much, much more!.

Space Encyclopedia

Highlights:

The universe is bigger than you can ever imagine and it is full of fascinating facts that will astound you! This Space. Encyclopedia is your guide to the infinite wonders of outer space. Browse through the pages and know more about galaxies, planets, stars and much, much more!.

Science Encyclopedia

Highlights:

Science Encyclopedia How do atoms form? Is there electricity in our body? Where do we store carbon? Does the skin breathe? Get answers to all the questions and more in this Science Encyclopedia. The Science Encyclopedia is a compendium of everything there is to know about in todays world of science, discovery and inventions. Packed with latest photographs and up-to-date information, the book is a comprehensive and authoritative reference work in science for children, and a lot more..

Amazing Questions & Answers – Solar System

Highlights:

How far is the moon from the Earth? What is it like to live on Mars? Answer your children’s How’s, Whys, What’s and When’s about the solar system with this unique Amazing Questions and Answers volume.

Amazing Questions & Answers – Our World

Highlights:

About the Book: Amazing Question and Answers Our World When do grey whales lob tail? What makes one zebra different from another? Answer your children’s Why’s, What’s and When’s about our world with this unique Amazing Questions and Answers volume

Amazing Questions & Answers – Robot

Highlights:

What can a robot do? How is it controlled? Answer your children’s How’s, Why’s, What’s and When’s about robots with this unique Amazing Questions and Answers volume.

Amazing Questions & Answers – Nature

Highlights:

How is Earth a greenhouse? How can you reduce your ‘carbon footprint’? Answer your children’s How’s, What’s and When’s about nature with this unique Amazing Questions and Answers volume.

Amazing Questions & Answers – Technology

Highlights:

Why do cars have gears? What makes a rocket fly? Answer your children’s How’s, Why’s, What’s and When’s about technology with this unique Amazing Questions and Answers volume.

Amazing Questions & Answers – Inventions

Highlights:

Why were the first bicycles called boneshakers? What is the history of tea? Answer your children’s How’s, Why’s, What’s and When’s about inventions with this unique Amazing Questions and Answers volume.

Amazing Questions And Answers – Dinosaurs

Highlights:

When did the “Bone Wars” begin? How did dinosaurs turn into fossils? Answer your children’s Hows, Whys, Whats and Whens about dinosaurs with this unique Amazing Questions and Answers volume.

පරිපාලන තරඟ විභාග සඳහා බුද්ධි පරීක්ෂණය භාෂාව හා අවබෝධය

Highlights:

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය,අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය,ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකු සේවය හා විදුහල්පති සේවය යන සියලුම විභාගයකටම සාර්ථක මගපෙන්වන විශිෂ්ට ග්‍රන්ථයකි…

බුද්ධි පරීක්ෂණය හා අභියෝග්‍යතාව

Highlights:

විවිධ රැකියා වලට හා ආයතනවලට තොරා ගැනීමේ විභාග සදහා බුද්ධි පරීක්ෂණ හා අභියෝගතා පරීක්ෂණ අනිවාර්යෙන් ම පැවැත්වේ.

තරග විභාග නිසැක ජය අභියෝග්‍යතාව

Highlights:

රැකියාවකට, විශේෂයෙන් රජයේ රුකියාවකට ඉල්ලුම් කරද්දී තරග විභාගයකට අනිවාර්යයෙන්ම මුහුණ දීමට සිදු වේ. එහිදී ඔබගේ බුද්ධි ඵලය මැන බලන ප්‍රශ්න රාශියකට නිවැරදි සහ තාර්කික පිළිතුරු ලබාදෙන්නට ඔබට සිදු වේ. මේ කෘතිය ඔබට ඒ සඳහා අත්වැලක් සපයයි.

අභියෝග්‍යතා පරික්ෂණ

Highlights:

රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවකට අවතීර්ණ වීමේ දී ඒ සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සුවිශේෂ තරග විභාගයකට මුහුණ දීමට ඔබට සිදු වෙයි. එහි දී අභියෝග්‍යතා පරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ඔබට හිමි වන අතර එහිදී ඔබේ තර්කන ශක්තිය, නිවැරදි ක්ෂණික තීරණ ගැනීමේ හැකියාව මැනවින් මැන බලයි. මේ කෘතිය සැකසී ඇත්තේ එම අභියෝග ජය ගැනීම සඳහා ඔබට ශක්තියක් වන්නට ය.

Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping

Decoration sticker
Decoration sticker
Decoration sticker