Academic & Reference

Academic & Reference

(Showing 1 – 60 products of 776 products)

Show:

ජර්මන් බස සිංහලෙන්

Highlights:

ජර්මන් හෝඩිය,පැරණි ජර්මන් හෝඩිය,අකුරුවල නම් සහ සාමාන්‍ය උච්චාරණය, ශබ්ද උච්චාරණයට උපදෙස්, ස්වරවල දීර්ඝත්වය පිළිබද රීති, ස්වරයක කෙටි උච්චාරණයට රීති, නාමපද, බහුවචන, සර්වනාම, ක්‍රියාපද, උක්තය හා කර්මය, විභක්ති, නිපාත ආදී මාතෘකා රැසක් අන්තර්ගතකොට නිර්මාණය කර ඇති මෙම ග්‍රන්ථය ජර්මන් බස ඉගැනිමට උනන්දුවක් දක්වන
පාඨකයන්හට ඉතා යෝග්‍ය වේ.

Edexcel International GCSE (9-1) English Language A Student Book 2nd Edition

Highlights:

This new edition of the student book fully covers the updated Pearson Edexcel International GCSE English Language A specification (for first teaching from September 2022).

With progression, international relevance, and support at its core, as well as appropriate international content throughout, it allows for learning in a local context to a global standard.

Refreshed to bring it in-line with current best teaching practice and pedagogy, the new edition also features an updated and more diverse inclusive range of sources, making it an ideal course for international students worldwide.

10% DISCOUNT

Brief Answers To The Big Questions

Highlights:
The world-famous cosmologist and #1 bestselling author of A Brief History of Time leaves us with his final thoughts on the universe’s biggest questions in this brilliant posthumous work.

Is there a God?
How did it all begin?
Can we predict the future?
What is inside a black hole?
Is there other intelligent life in the universe?
Will artificial intelligence outsmart us?
How do we shape the future?
Will we survive on Earth?
Should we colonise space?
Is time travel possible?

Throughout his extraordinary career, Stephen Hawking expanded our understanding of the universe and unravelled some of its greatest mysteries. But even as his theoretical work on black holes, imaginary time and multiple histories took his mind to the furthest reaches of space, Hawking always believed that science could also be used to fix the problems on our planet.

And now, as we face potentially catastrophic changes here on Earth – from climate change to dwindling natural resources to the threat of artificial super-intelligence – Stephen Hawking turns his attention to the most urgent issues for humankind.

Wide-ranging, intellectually stimulating, passionately argued, and infused with his characteristic humour, BRIEF ANSWERS TO THE BIG QUESTIONS, the final book from one of the greatest minds in history, is a personal view on the challenges we face as a human race, and where we, as a planet, are heading next.

රු2,245.50

Mystical Mandala

Highlights:
Mandalas are circular and symmetrical patterns representing the Universe. Colouring is probably the simplest activity for benefiting the mind as well as the soul. Colouring may be likened to meditation for it has several benefits such as relieving stress and tension, generating wellness and inner peace, besides activating a person’s creative streak. As the vibrancy of colours breathes life into the mesmerising world of Mandalas, you will feel your anxiety and strain melting away.

Colouring Book for Adults (Mother Nature)

Highlights:
“Colouring is probably the simplest activity for benefitting the mind as well as the soul. Colouring may be likened to meditation for it has several benefits such as relieving stress and tension, generating wellness and inner peace, besides activating a person’s creative streak. As the vibrancy of colours breathes life into the beautifully drawn illustrations, you will feel your anxiety and strain melting away.

A dotted ‘tear along’ line is given on each page to cut and frame your artwork and display it with pride. You can frame and hang them on walls, or even laminate them to make mats!

Colouring Book for Adults (Animal Kingdom)

Highlights:
The size of this book is 11 inches by 11 inches. Colouring is probably the simplest activity for benefitting the mind as well as the soul. Colouring may be likened to meditation for it has several benefits such as relieving stress and tension, generating wellness and inner peace, besides activating a person’s creative streak. As the vibrancy of colours breathes life into the beautifully drawn illustrations, you will feel your anxiety and strain melting away. A dotted ‘tear along’ line is given on each page to cut and frame your artwork and display it with pride. You can frame and hang them on walls, or even laminate them to make mats!

My First Illustrated Dictionary

Highlights:
Reading Level 8-12 My First Illustrated Dictionary is a rich collection of age-appropriate words, chosen to build the vocabulary of young children and to give them a head start in learning to use the English language. The dictionary aims to take children on an alphabetical journey of words with the help of colourful and interesting pictures. Pictures are a source of great delight to young children and can enhance the learning process of any language. Keeping this fact in mind, each word and its corresponding picture in this dictionary have been carefully chosen. At the end of this dictionary, there are notes on parts of speech, singular and plural forms, verb tenses, compound words, and homophones with many examples of each. Encourage your child to find out more word forms used inside this dictionary.

Evolution The Human Story

Highlights:
This unrivalled illustrated guide to human evolution brings you face to face with your ancient ancestors. Travelling back in time almost eight million years, the book charts the development of our species, Homo sapiens, from tree-dwelling primates to modern humans. Evolution investigates each of our ancestors in detail and in context, from the anatomy of their bones to the environment they lived in. Detailed maps show where each species has been found and plot the gradual spread of humans around the world. Fully updated to include the latest discoveries and research – including the newly discovered species Homo naledi – Evolution presents the latest thinking on some of the most captivating questions in science, such as whether modern humans and Neanderthals interacted with each other.

Books That Changed History

Highlights:

About Books That Changed HistoryImagine a world without Principia Mathematica, Rights of Man, the Bible, Shakespeare, or the Mahabharata.Books that Changed History features 75 of the world’s most momentous titles – from The Art of War to Anne Frank’s Diary – and reveals their far-ranging impact.Books are the medium through which scientists, storytellers, and philosophers introduce their ideas. Discover seminal religious and political titles, cornerstones of science such as On the Origin of Species, and ancient texts such as the I Ching, which is still used today to answer fundamental questions about human existence.Get up close to see fascinating details, such as Versalius’ exquisite anatomical illustrations in Epitome, Leonardo da Vinci’s annotated notebooks, or the hand-decorated pages in the Gutenberg Bible. Discover why Euclid’s Elements of Geometry was the most influential maths title ever published, and marvel at rare treasures such as the Aubin Codex, which tells the history of the Aztecs and the early Spanaish colonial period in Mexico.

Science -The Definitive Visual Guide

Highlights:
Explore the science innovations as you have never seen them with this visual guide.

From the humble beginnings of science, right through to today’s information age – go on a journey through the history of science through its people, inventions, and discoveries. This updated 3rd edition explores astronomy, biology, geology, mathematics, and more in stunning visual detail.

Inside the pages of Science: The Definitive Visual History, you’ll find:

– The most recent scientific discoveries across a variety of fields, from astronomy to genetics
– Scientific concepts explained using clear, instantly understandable text combined with informative diagrams and CGIs
– Feature spreads that illuminate the breakthroughs that changed the world
– “Before” and “After” panels allow the reader to follow a particular theme throughout the book

This fully comprehensive visual guide delves into the groundbreaking moments in science that changed the world. Explore the experiments, theories, and individuals and why each is so significant to developing scientific thought from Greek geometry to quantum physics. This science book also includes great scientists such as Zhang Heng, Isaac Newton, and Marie Curie and gives you more information about the people behind each discovery.

Timelines Of Science

Highlights:
Spectacular visual timelines tell the story of science from fossils to quantum physics

How science changed the world one discovery at a time.

Timelines of Science takes you on an astonishing journey back through the ages, showing how dedication, disasters, and eureka moments have brought us antibiotics, electricity, space exploration, and so much more.

Packed with fascinating facts, amazing images, and some seriously staggering science, this book shows how thousands of years of human endeavour have expanded our knowledge and shaped our lives.

Find out why the fruitless search for a potion of eternal life led to the birth to chemistry. See how the invention of magnifying lenses opened new windows into the cosmos and microcosmos. And learn how happy accidents led to the discovery of X-rays, batteries, pulsars, and even the big bang.

Timelines of Science is not just about science – it’s also a book about people. The stories of discovery are told through the lives of extraordinary men and women who often dared to challenge conventional wisdom in their trailblazing pursuit of scientific truth. The timelines show how each scientist “stood on the shoulders of giants”, building on the work of previous luminaries, while – in some cases – bitterly trying to overturn their rivals’ or predecessors’ theories.

The Film Book

Highlights:
About The Film Book
Immerse yourself into the world of cinema and discover action-packed chases, epic journeys, and tear-jerking moments.

Get the popcorn popping and keep the movies coming! From box office hits and cult classics to romcoms and thrillers, this is your go-to guide to movies, directors, genres, styles, and just about anything else cinema.

This ultimate movie guide profiles more than 100 of the most significant films ever made and brings cinema to life in true blockbuster fashion. Discover the behind-the-scenes stories about timeless classics like Citizen Kane and The Godfather, and take a front-row seat at lavish blockbusters like Star Wars or Titanic.

The Classical Music Book

Highlights:
About The Classical Music Book
Learn about the world’s greatest classical compositions and musical traditions in The Classical Music Book.

Part of the fascinating Big Ideas series, this book tackles tricky topics and themes in a simple and easy to follow format. Learn about Classic Music in this overview guide to the subject, brilliant for novices looking to find out more and experts wishing to refresh their knowledge alike! The Classical Music Book brings a fresh and vibrant take on the topic through eye-catching graphics and diagrams to immerse yourself in.

This captivating book will broaden your understanding of Classical Music, with:

– More than 90 pieces of world-famous music
– Packed with facts, charts, timelines and graphs to help explain core concepts
– A visual approach to big subjects with striking illustrations and graphics throughout
– Easy to follow text makes topics accessible for people at any level of understanding

The Classical Music Book is a captivating introduction to music theory, crucial composers and the impact of seminal pieces, aimed at adults with an interest in the subject and students wanting to gain more of an overview. Here you’ll discover more than 90 works by famous composers from the early period to the modern day, through exciting text and bold graphics.

The Marvel Book

Highlights:
About The Marvel Book
“The Marvel Book is a breath-taking tour of literally every concept that forms the gloriously bewildering and expansive Marvel Multiverse… an indispensable guide.” StarburstOne Marvel book to guide them all.

If you want to understand the Marvel Comics Universe in all its complex glory, The Marvel Book is the only book you need. It is a unique exploration of the vast, interconnected Marvel Comics Multiverse from its birth to the end of everything and beyond.

Meticulously researched and expertly written, The Marvel Book is packed with vivid, carefully sourced artwork, illuminating infographics, and incisive, specially curated essays that shed new light on the myriad wonders of the Marvel Comics universe. From iconic Super Heroes such as the Avengers, Spider-Man, and the Black Panther, to revolutionary technology like Iron Man’s armors and S.H.I.E.L.D.’s Helicarriers, to enduring villains such as Thanos and Loki, The Marvel Book explores the key concepts, characters, and events that have defined and shaped Marvel Comics over the past 80 years.

The book’s content is divided into key subject areas-The Multiverse, Science and Technology, War and Peace, Cosmic Forces, Magic and the Supernatural, and Alternate Realities-that form the foundations of Marvel Comics. The Marvel Book is a revealing and invaluable roadmap to a boundless comics universe that no Marvel fan will want to miss!

දෙමළ පුහුණුව

Highlights:

ලංකාවේ ජීවත් වන ප්‍රධාන ජන වර්ග අතර ජාතික සමගිය ගොඩ නැගීමට නම් ඒ සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සාධකය වන්නේ ඔවුන්නොවුන් විසින් භාවිතා කරන විවිධ භාෂා පිළිබඳව නිපුණතාවක් සියලු දෙනා විසින් ලබා ගැනීමයි.

දෙමළ බසට පිවිසෙන සෑම ආධුනිකයෙකු විසින් ම පරිහරණය කළ යුතු වටිනා ග්‍රන්ථයක් වශයෙන් මෙම නිර්මාණය හඳුන්වා දෙමි.

Digital Photography Complete Course

Highlights:
About Digital Photography Complete Course
Master the Art of Photography in As Little As 20 Weeks

Digital Photography Complete Course 2nd Edition will teach you how to take professional-looking pictures you’ll be proud to display. The programme is completely customisable to your schedule, so you can work through the modules at your own pace. It’s also the ideal photography gift for aspiring creatives and hobby photographers.

This digital photography book will guide you through every aspect of digital photography:

– The new edition includes the latest technological and creative developments in digital photography and image manipulation
– Follows a guided learning approach with 20 interactive and user-friendly modules
– Technical concepts are explained in simple, easy-to-understand language
– Innovative graphics illustrate key theories
– Combines practical demonstrations, step-by-step tutorials, and creative assignments

Explanatorium Of History

Highlights:
Take a rollercoaster ride through the past with this fact-packed and visually stunning children’s history encyclopedia.

Discover what the major turning points in history were, from the evolution and migrations of early humans, to the rise and fall of great empires such as Ancient Rome and the Aztecs. Get the inside track on wars and conflict, from medieval knights to the major clashes of World War I, World War II, the Cold War, and so much more.

This visual reference encyclopedia uses stunning photographs and supporting illustrations to trace the history of science from Ancient Greece, through the major contributions of the Islamic world,
the Scientific Revolution, the Space Race, and on to modern technology. The arts, religions, and ideas are also showcased, from the Renaissance and Greek myths to the origins of major world religions, such as Christianity and Buddhism.

Universe The Definitive Visual Guide

Highlights:
Marvel at the wonders of the Universe, from stars and planets to black holes and nebulae, in this exploration of our Solar System and beyond.

Universe opens with a look at astronomy and the history of the Universe, using 3D artworks to provide a comprehensive grounding in the fundamental concepts of astronomy, including the basic techniques of practical astronomy.

The core of the book is a tour of the cosmos covering the Solar System, the Milky Way, and galaxies beyond our own. Explanatory pages introduce different celestial phenomena, such as galaxies, and are followed by catalogues that profile the most interesting and important examples.

A comprehensive star atlas completes the picture, with entries on each of the 88 constellations and a monthly sky guide showing the night sky as it appears throughout the year as viewed from both the northern and southern hemispheres.

Dinosaurs A Children’s Encyclopedia

Highlights:
Part of the series of award-winning, best-selling DK encyclopedias for children, this title has been completely revised to provide a comprehensive visual exploration of the entire range of prehistoric animal life. Dinosaurs : a children’s encyclopedia is not simply a catalogue of facts and photos – it is a visual celebration of the history of all life on Earth, with a special focus on dinosaurs. More than 100 dinosaur species are featured, many illustrated with brand new artworks, exclusive to DK. The new images vividly reflect the very latest research into what these prehistoric creatures looked like, including thrilling new discoveries about feathered dinosaurs.

New Children’s Encyclopedia

Highlights:
About The New Children’s Encyclopedia
Discover the fully updated, new edition of DK’s bestselling reference book – containing all the latest knowledge and current thinking in a fresh new design.When? Where? What? Why? This stimulating and comprehensive encyclopedia answers all the burning questions that curious children love to ask! Each chapter is jam-packed with maps, charts, timelines, diagrams, beautiful images, and amazing facts.

Did you know, for example, that a single drop of blood contains five million blood cells? Or that there are areas of desert on all seven of Earth’s continents? Prepare to expand your child’s knowledge on a wide range of fascinating topics – including Earth and beyond, plants and animals, history and politics, science, technology, and the human body.

History Of The World Map By Map

Highlights:

About History of the World Map by MapExplore the history of the world in unprecedented detail with this ultimate guide to history throughout the ages.Come on a journey through global history, told in 130 maps that each offer a window on a key event. Step into the action and follow Ghengis Khan sweeping through China, Napoleon conquering Europe, or two world wars raging across the globe. See empires rise and fall – from the Egyptians and the Aztecs to the British empire and the Soviet Union.History of the World Map by Map also explains how elements of civilisation, such as writing, printing, and tool-making, came into being and spread from one country to another. It tells of the rise of the world’s great religions and of human endeavour such the voyages of early explorers. It charts stories of adversity such as the abolition of slavery, and shows how people have always migrated for a better life, from the very first humans moving across Africa, to millions of 19th-century Europeans crossing the Atlantic in search of the American dream.Maps don’t just show us where to go, but also where we’ve been. If you’re interested in finding out more about the biggest events in world history, then this book all about history of the world is perfect for you!This stunning history book for adults starts with the evolution and migration of our oldest ancestors out of Africa. You can then look up maps about the Greece and Persian War, the Mongol Conquests, Medieval Europe’s trade routes, and the rise of the Ottomans. Explore maps about the colonisation of North America, the scientific revolution, Napoleon’s advances, and Britain’s control of India. Then uncover the history of later centuries, such as the Age of Imperialism, the American Civil War, industrialised Europe and the transformation of Japan.

The Human Body Book

Highlights:
An all-in-one visual guide to human anatomy with encyclopedic coverage from bones and muscles to systems and processes. This in-depth manual to the human body’s physical structure, chemical workings, and potential problems is a must-have reference to help further your studies or knowledge of how our bodies work.Each page of The Human Body Book, updated to reflect the latest medical information, is illustrated with colourful and comprehensive diagrams, which are thoroughly annotated to take you right into the cells and fibres that are responsible for keeping the human body ticking. The opening chapter, Integrated Body, explains how the parts of the body work together at various levels of size and hierarchy to produce the living whole. It also contains an overview of the major body systems, enlivened by real-life 3D medical scans of the entire body. The chapters that follow provide coverage of the body function by function, system by system. Eleven main body systems are covered in turn, with each section ending on common injuries, diseases, and disorders afflicting that system. The book concludes with a chapter on Growth and Development which looks in detail at how the body changes over the course of a human lifespan.

Explanatorium Of Science

Highlights:
The only science encyclopedia for children you’ll ever need, with amazing
photography that shows and explains how chemistry, physics, and biology work.
Watch as mixtures merge and matter changes state. Discover how some chemical changes can be reversed, yet others can’t, and why some reactions go with a bang! See bacteria at work in the world around us, and even inside the human digestive system. Understand the tricks that light plays and unlock the secrets of electricity to find out how it powers the bulbs in your home. Whether it’s elements, evolution, or energy, the world of science is brought to life by stunning photographic explanations that answer the biggest and smallest questions about our Universe.

Science Of Yoga

Highlights:
Explore the physiology of 30 key yoga poses, in-depth and from every angle, and master each asana with confidence and control. Did you know that yoga practice can help lower your blood pressure, decrease inflammation and prevent age-related brain changes? Recent scientific research now backs up what were once anecdotal claims about the benefits of yoga to every system in the body. Science of Yoga reveals the facts, with annotated artworks that show the mechanics, the angles, how your blood flow and respiration are affected, the key muscle and joint actions working below the surface of each pose, safe alignment and much more. With insight into variations on the poses and and a Q&A section that explores the science behind every aspect of yoga, look no further than Science of Yoga to achieve technical excellence in your practice and optimise the benefits of yoga to your body and mind.

Mandala Art (Creative Colouring Book – 2)

Highlights:

Mandala Art (Creative Colouring Book-2) (NEW) Mandalas are circular and symmetrical patterns representing the Universe. Colouring is probably the simplest activity for benefitting the mind as well as the soul. Colouring may be likened to meditation for it has several benefits such as relieving stress and tension, generating wellness and inner peace, besides activating a persons creative streak. As the vibrancy of colours breathes life into the mesmerizing world of Mandalas, you will feel your anxiety and strain melting away.

Mandala Art (Creative Colouring Book – 1)

Highlights:

The size of this book is 11 inches by 11 inches. Reprint edition March 2023.Mandalas are circular and symmetrical patterns representing the Universe. Colouring is probably the simplest activity for benefitting the mind as well as the soul. Colouring may be likened to meditation for it has several benefits such as relieving stress and tension, generating wellness and inner peace, besides activating a person’s creative streak. As the vibrancy of colours breathes life into the mesmerizing world of Mandalas, you will feel your anxiety and strain melting away.

දෙමළ බසේ වදන් යෙදුම

Highlights:

“දෙමළ බසේ වදන් යෙදුම” දෙමළ බසට පිවිසෙන පාසල් සිසුන්, ආධුනිකයන් හා දෙමළ භාෂා ප්‍රවීණතා විභාග අපේක්ෂකයන් සඳහා ඉතා වටිනා කෘතියකි.

රුද්‍රාක්ෂ

Highlights:

මහාබලගතු රුද්‍රාක්ෂ ඇට වල ඖෂධිය හා ආධ්‍යාත්මික බලයක් ඇත . රුද්‍රාක්ෂ ගස් හටගන්නේ හිමාල වනයේ ය. ඊට අමතරව ටිබෙටයේ සහ චීනයේ කඳුකර ප‍්‍රදේශයෙහි ද රුද්‍රාක්ෂ ගස් හට ගනී .

රුද්‍රාක්ෂ 2

Highlights:

රුද්‍රාක්ෂ නම් බීජයේ මතුපිට පවතින සුවිශේෂ රේඛා රටාවන් නිසා ඒවා එම රේඛා ගණන අනුව වර්ගීකරණයට භාජනය වෙයි එම වර්ග 21 ක් පවතින අතර එහි අධිපතීත්වය විවිධ ලෙස නව ග්‍රහයන්ට හා දෙවියන් අනුව බෙදී යන ආකාරය පහත සදහන්ය ඉන් 14ක් පමණක් සුලබ වෙයි ඊට අමතරව බද්ධ රුද්‍රාක්ෂ හා නිරුමුඛී රුද්‍රාක්ෂ යයි තවත් වෙසෙස් රුද්‍රාක්ෂ පවති ඒ පිළිබද පසුව සදහන් කරම්

Teardrop Diplomacy China’s Sri Lanka Foray

Highlights:

Sri Lanka, the teardrop-shaped island in the Indian Ocean, is facing its worst political–economic crisis since independence. This book is a compilation of essays on several themes which trace the nation’s recent journey, from the rise of the Rajapaksa regime in 2019 to the present crisis in 2022. The essays explain how the nation moved from a democratic country to a full-scale autocratic, militarized nation. The US–India–China triangulation and its impact on Sri Lanka are also captured in this book, bringing a unique Sri Lankan perspective.

Teardrop Diplomacy will give the reader a better understanding of the underlying political and social distress in everyday life in Sri Lanka and what brought the fragile state to this political and economic disaster within a short period of three years. This is a lesson for many developing nations, especially those under debt-distress in the post-pandemic environment.

උපාධි ගුරු ප්‍රවේශ පෙරහුරුව – 2

Highlights:

දිවයිනේ ජාතික හා පළාත් පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය වෙනුවෙන්ම සැකසූ උපාධි ගුරු ප්‍රවේශ පෙරහුරුව – 2

අධ්‍යාපනික සාමාන්‍ය දැනීම (බහුවරණ)
අභියෝග්‍යතාව (බහුවරණ)

වාර්ෂික වාර්තාව 2022

Highlights:

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව 2022 වසර සඳහා සිය වාර්ෂික වාර්තාව

1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනතේ 35වන වගන්තියට අනුව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ 73වැනි වාර්ෂික වාර්තාව

දෙමළ කතාබහ සිංහලෙන් ඉගෙන ගනිමු

Highlights:

පාසල් සිසුන් මෙන්ම දෙමළ භාෂාව හැදෑරීමට උන්න්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය පාඨකයින් සඳහාද පොත් පත් රාශියක් ලියා ඇති රන්ජිත් ජයසූරිය මහතා විසින් දෙමළ කතාබහ ඉගෙනුම සඳහා භාවිතා කළ හැකි ප්‍රායෝගික අත්පොතක් වශයෙන් මෙම ග්‍රන්ථය සම්පාදනය කර ඇත.

දෙමළ ව්‍යාකරණ දැනුම

Highlights:

ව්‍යාකරණ යනු කිසියම් භාෂාවක හෝ වෙනයම් කලාවක් හෝ ක්‍රියාවලියක ඇති සජිවී බවේ. නිවැරදි බවේ ස්වරූපයයි. එය භාෂාවක හෝ වෙනත් රූපමය හෝ වෙනත් ඒ හා සමාන රටාවක් ඇති ප්‍රකාශන මාධ්‍ය‍යක නිවැරදි වූ සැලකිල්ලයි. ව්‍යාකරණය නොමැත්තේ නම් මිනිස් අදහස් නිවැරදිව ප්‍රකාශ කිරිමට නොහැකි වනු ඇත. සිංහලයට ද, ඉංග්‍රීසියට ද, දමිළ බසට ද, පොදු එක හා සමාන ධර්මතාවය නම් ව්‍යාකරණයමයි. එබැවින් දමිළ බස හැසිරවීමට උගන්නා සිසු සිසුවියනට “දෙමළ ව්‍යාකරණ දැනුම” නම් මේ පොත වැදගත් මාර්ගෝපදේශකයක් වනු ඇත.

English For Everyone Course Book Level 1

Highlights:
This exciting and comprehensive self-study course is for adults learning English as a foreign language. Learn English by reinforcing key language skills, grammar rules, and vocabulary with listening, speaking, reading, and writing exercises. This Level 1 Beginner course introduces topics such as jobs and routines, leisure activities, and the home. English For Everyone is a unique new series with a visual, engaging, and easy-to-follow style to make the English language quick to learn. This course is easy to use, starting at beginner level and working up to advanced English to help you grow in confidence as you learn.

කාලයෙහි සංක්ෂිප්ත ඉතිහාසය

Highlights:

අග්‍රගණ්‍ය භෞතික විද්‍යාඥ‍යන් අතුරෙන් එක් අයෙකු ලෙස ලොවම පිළිගත් ස්ටීවන් හෝකින් විසින් රචිත A Brief History of time, නම් මාහැගි ග්‍රන්ථයෙහි සිංහල පරිවර්තනය, ‘කාලයේ සංක්ෂිප්ත ඉතිහාසය’ නමින් ප්‍රකාශිත මෙම කෘතියයි.

Vanity Fair

Highlights:

Contents

 1. Leaving school
 2. Joseph Sedley
 3. George Osborne and Dobbin
 4. The governess
 5. Miss Crawley…etc.

Notes On A Nervous Planet

Highlights:
A follow-up to Matt Haig’s internationally bestselling memoir, Reasons to Stay Alive, a broader look at how modern life feeds our anxiety, and how to live a better life.

The societies we live in are increasingly making our minds ill, making it feel as though the way we live is engineered to make us unhappy. When Matt Haig developed panic disorder, anxiety, and depression as an adult, it took him a long time to work out the ways the external world could impact his mental health in both positive and negative ways. Notes on a Nervous Planet collects his observations, taking a look at how the various social, commercial and technological “advancements” that have created the world we now live in can actually hinder our happiness. Haig examines everything from broader phenomena like inequality, social media, and the news; to things closer to our daily lives, like how we sleep, how we exercise, and even the distinction we draw between our minds and our bodies.

රක්ෂණ ඉතිහාසය සහ නීති මූලධර්ම

Highlights:

මුහුදේදී ආරම්භ වී වර්ධනය වූ රක්ෂණ ව්‍යාපාරය පසුව ජීවිත රක්‍ෂණය පිළිබඳ අදහස ඇති කළේය. නැව සහ එහි භාණ්ඩ රක්‍ෂා කිරීමෙන් කපිතාන්, මගීන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය රක්‍ෂණය කිරීමේ අදහස ඇති විය. 17 වන සියවසේදී ඉතාලි බැංකු කරුවෙකු වූ ටොන්ටි විසින් හඳුන්වා දුන් “ටොන්ටයින්” නම් ක්‍රමය තුළ යම් යම් පුද්ගලයින් එක්රැස් වී යම් නිශ්චිත මුදලක් යම් කාලයක් මධ්‍යයේ තැබූ අතර කාලය අවසානයේදී දිවි ගලවා ගත් අය ඔවුන් අතර මුදල් බෙදා ගත්හ. බොහෝ පුද්ගලයින් අනෙක් අයට වඩා වැඩි කාලයක් ජීවත් වන බව විශ්වාස කරන හෙයින් ඉතා ජනප්‍රිය වූ මෙම ක්‍රමය තුළ මිය යන අයට මූල්‍යමය අලාභයක් සිදුවන බව විශ්වාස කෙරෙන අතර, ඊට පෙර මිය යන අය සඳහා මරණ අවදානමට එරෙහිව වාරිකයක් ගෙවීමට පුරෝකථනය කර ඇත නියමිත කාලය. ජීවිත රක්‍ෂණයට මාරුවීම ආරම්භ වූයේ මේ ආකාරයට ය.

The Shakespeare Book

Highlights:
Learn the entire works of one of the greatest writers of the English language in The Shakespeare Book.

Part of the fascinating Big Ideas series, this book tackles tricky topics and themes in a simple and easy to follow format. Learn about the works of William Shakespeare in this overview guide, brilliant for beginners looking to learn and experts wishing to refresh their knowledge alike! The Shakespeare Book brings a fresh and vibrant take on the topic through eye-catching graphics and diagrams to immerse yourself in.

This captivating book will broaden your understanding of Shakespeare, with:

– Every play and poem from Shakespeare’s canon, including lost plays and less well-known works of poetry
– Packed with facts, charts, timelines and graphs to help explain core concepts
– A visual approach to big subjects with striking illustrations and graphics throughout
– Easy to follow text makes topics accessible for people at any level of understanding

The Shakespeare Book is the perfect introduction to the entire canon of Shakespeare’s plays, sonnets, and other poetry, aimed at adults with an interest in the subject and students wanting to gain more of an overview. Here you’ll discover the complete works, like The Comedy of Errors, Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth.

Cambridge English IELTS 16 General Training with Answers

Highlights:

Resource bank includes:

 • Example Speaking test video
 • Audio for the Listening tests
 • Answer keys with extra explanations
 • Additional sample Writing answers
 • QR codes in book for easy audio and video links

Cambridge English IELTS 15 General Training with Answers

Highlights:

Resource bank includes:

 • Example Speaking test video
 • Audio for the Listening tests
 • Answer keys with extra explanations
 • Additional sample Writing answers
 • QR codes in book for easy audio and video links

Cambridge English IELTS 13 Academic with Answers

Highlights:

This 13th collection of examination papers for IELTS provides all the exam practice you need.

It contains:

 • Four complete tests for Academic candidates
 • A useful introduction to the exam together with an explanation of the scoring system
 • Answer keys and recording scripts
 • Photocopiable answer sheets so you can practice transferring your answers
 • Audio recorded material for the listening your answers

The Oxford Student Learner’s Dictionary

Highlights:
For all students studying English, the new Oxford Student Learner’s Dictionary provides ample help with everyday usage as well as technical vocabulary.
Key Features:Contains over 47,000 entries
Uses a defining vocabulary of 2,500 words to help make all definitions clear and simple
Provides 40 extra study pages on grammar, punctuation, essay-letter-report writing, geographical features, periodic table and other subject-specific information
Includes thousands of examples to illustrate the use of words in sentences
Provides over 4,000 useful notes on vocabulary building

ගුප්ත ගවේෂණය සහ දේවතා ස්වප්න

Highlights:

අපේ පරැණියෝ සාමාන්‍ය ඇසට නොපෙනෙන නොහමුවන නොයෙක් දේ ගැන සෙවීමේ ගුප්ත ශාස්ත්‍ර දැන සිටියෝය .

ඉංග්‍රීසි ක්‍රියාපද භාවිතය – Usage of English Verbs

Highlights:

ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේදීත් ලිවීමේදීත් ප්‍රධාන ගැටළුවක් වන්නේ සුදුසු ක්‍රියාපද තෝරාගත නොහැකි වීමයි. ස්ථාන, සිද්ධි, පුද්ගලයන්, අවස්ථා, විවිධ භාණ්ඩ ආදිය සමඟ යෙදෙන ක්‍රියාපද මෙම පොතේ ඇතුලත් ය. කාර් එක සමග යෙදෙන ක්‍රියාපද 24 ක්, ඊ මේල් සමඟ යෙදෙන ක්‍රියාපද 11 ක්, සපත්තු සමග යෙදෙන ක්‍රියාපද 11 ක්, ආහාර සමග යෙදෙන ක්‍රියාපද 16 ක් ආදී නිතර කථාකරන දහසක් පමණ දෙවල් සමඟ යෙදෙන ක්‍රියාපද මෙම පොතේ දක්වා ඇත.

සා.පෙළ ඉංග්‍රීසි සමත් වීමේ රහස් 02

Highlights:

සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි සමත් වීම සඳහා ඉතා විශාල දැනුමක් අවශ්‍ය නොවේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැනුම මේ පොතේ ඇතුළත් ය. මෙම පොතේ තිබෙන නාම පද, ක්‍රියාපද, ප්‍රශ්න ආදියෙන් සියයට අනුවක් පමණ ඕනෑම ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රයක ඇතුළත්ව තිබේ. ඒවා සියල්ල පහසුවෙන් වටහාගත හැකි ආකාරයට මෙහි ඇතුළත් කර තිබේ.

The New Millennium Pocket Dictionary

Highlights:

Over 11,000 definitions, written in friendly, accessible language, are supported by more than 250 detailed colour illustrations. This handy, pocket-sized dictionary is an ideal reference work for home and school.

සිංහල සාහිත්‍යයේ නැගීම

Highlights:

“1945 පළ කරන ලද සිංහල සාහිත්‍යයේ නැඟීම සියවස් ගණනක් පැරණි සිංහල සාහිත්‍යය දෙස 21 වන සියවසෙහි විසූ ප්‍රාඥයෙකු හෙළන අවලෝකනයක් මෙන්ම එවන්නෙකු සිය මුළු අතීතය දෙසට ම හෙළන අවලෝකනයක් ලෙස ද හැඳින්වීම නිවැරදි ය. මෙහි දී වික්‍රමසිංහ සියවස් ගණනක් පැරණි සිංහල සාහිත්‍යය දෙස බලන්නේ ඒ සියවස් ගණන තුළ අඛණ්ඩව ගලා ආ ජාතික අධ්‍යාත්මය නොසිඳී පැවතෙමින් ආ සිංහල ලකුණ කුමක් දැයි වටහා ගනු පිණිස ය. මේ කාර්යය සඳහා සිංහල සාහිත්‍යය උපයෝගී කර ගැනීම, ප්‍රාඥයෙකු වශයෙන් වික්‍රමසිංහ සතු අන්තර් ඥානය විදහා දක්වන්නකි.”

– ගුණදාස අමරසේකර

ශ්‍රී ලංකාවේ භූගෝලීය විස්තර

Highlights:

ශ්‍රී ලංකාවේ භූගෝලීය විස්තර නම් මෙම ග්‍රන්ථය අප රටේ භූගෝලීය හා පාරිසරික පැතිකඩ පිළිබඳව පාසල්, විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්, පරිසරය පිළිබඳව අධ්‍ය‍යනය කරන්නන්, මෙන්ම මහජනතාවද දැනුවත් කිරීම සඳහා රචනා කෙරුණකි.  අප රටේ භූමි දර්ශනය, දේශගුණය, ජලවහනය, වනාන්තර, වාරි කර්මාන්ත හා ඓතිහාසික උරුම පිළිබඳව මෙම ග්‍රන්ථයෙහි කරුණු අන්තර්ගත කොට ඇත.

The New Millennium Illustrated Dictionary

Highlights:

The New Millennium Illustrated Dictionary sets new standards in reference publishing for today’s generation. Over one thousand superb colour illustrations, many surrounded by labels with more specialized vocabulary, are combined with text written in friendly, accessible language. The perfect dictionary for home and school from age 9 to adult.

විශ්වයේ විශේෂිත සම්පත හා බලශක්ති

Highlights:

කෘතියේ අන්තර්ගතය

 1. විස්මිත විශ්වයේ අපගේ ලොව
 2. ලොව පහළ වූ විශ්වයේ අතිශ්‍රේෂ්ඨ සම්පත
 3. අනන්ත විශ්වයේ උසෞ දෙව් මිනිසුන්
 4. බුදු දහමට පැහැදුණු විශේෂිත වාසනාවත්, විශිෂ්ඨ ජීවිත…..

ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝක උරුම අනුරාධපුරය

Highlights:

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ක්‍රමානුකූල වූ අගනගරය මෙන්ම ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම සභ්‍යත්වයක, සංස්කෘතික ඉපැරණි නටඹුන් රැසක්ම තවමත් සුරැකිව දකින්නට ලැබෙන පෞරාණිකම නගරයයි. මේ පූජනීය නගරය තුළින් අපට හමුවන ශ්‍රේෂ්ඨතම සම්පත නම්… ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේයි.

කොරියන් බස හරිම ලෙහෙසියි

Highlights:

උතුරු සහ දකුණු කොරියාවෙහි රාජ්‍ය භාෂාව වන්නේ කොරියානු බසයි. ප්‍රධාන උප භාෂා හයක් ඇත. දකුණු කොරියානුවන්ට ඒවා සියල්ල තේරුම් ගන්නට හැකි වීමත්, විවිධ ආකාරයේ උප භාෂාවන් ද ඔවුන් ගොඩ නගාගෙන තිබීමත් විශේෂව දැක්විය හැකිය.

කතාබහට කොරියන් බස

Highlights:

ලියන බසෙහි වාක්‍ය අවසානයන් ම්නිදා සහ සම්නිදා යන වචන වලින් සමන්විතවන අතර යො / ඉයේයො ආදි වශයෙන් කතා කරන බසින් එන වාක්‍ය අවසන් කරනු ලබයි. කතා කිරීමේදී නිපාත තදබල ලෙස නොසැලකේ.

කොරියානු බසින් යමක් ලියා ඇති විට, එය අකුරින් අකුර කියවනවාට වඩා අකුරක අවසන් ව්‍යංජනය ඊළඟ ස්වරය හා එක්කර කියවීමයි සිරිත. මෙය කොරියානු බසට ආවේනික සුවිශේෂි තත්වයකි.

කොරියානු බස ඉගෙන ගනිමි

Highlights:

කොරියානු හෝඩියට මූලික අකුරු 40 ක් තිබෙනවා. කොරියානු හෝඩිය හඳුන්වන්නේ “හන්ගල්” නමින්. පුංචි පුතාලාට දුවලාට වුනත් ලෙහෙසියෙන් ම කොරියානු හෝඩිය ඉගෙන ගත හැකියි. ඒ සඳහා ස්වර 21 ක් මුලින් ඉගෙන ගන්නට ඕනෙ.

Little Model Essays (For Junior Classes)

Highlights:
The object of this book is to provide simple reading for little students. Essay writing is very important for students because it forms a part in English subject. Here we have selected little essays very close to the students of primary classes.

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවා ප්‍රවේශ තරග විභාග පෙරහුරුව – 1

Highlights:
 • සාමාන්‍ය දැනීම හා බුද්ධි පරීක්ෂණය
 • අවබෝධය හා භාෂා හැකියාව..සමන්විතය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජලාශ හා ජලාශ පද්ධති

Highlights:

සිංහල රජ සමයේ සිට පැවත ආ වැව් හා වාරි කර්මාන්ත ඉදිකිරීම, ජල සම්පත සං‍රක්ෂණය කර ගනිමින් සෞභාග්‍යමත් රටක් බිහි කිරීමෙහිලා මහෝපකාරී විය. එහෙත් අධිරාජ්‍යවාදී පාලන සමයෙන් පසු කෘෂිකර්මයට අමතරව ජලවිදුලිය නිපදවීම වැනි බහුකාර්යයන් සඳහා ජලාශ ඉදි කරන ලදී. එක් එක් ගංගා නිම්න පදනම් කරගනිමින් බිහි වූ මෙම ජලාශ තනිව මෙන්ම පද්ධතියක් ලෙසද පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකිය. මේ සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීම සඳහා ඡායාරූප සහ සිතියම් සහිතව ශ්‍රී ලංකාවේ ජලාශ හා ජලාශ පද්ධති නම් මෙම ග්‍රන්ථය සැකසී ඇත.

1 2 3 12 13
Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping