Literature

Literature

(Showing 1 – 60 products of 93 products)

Show:

දූවිලි

Highlights:

තැලී පොඩි වී ගිය පුද්ගල චරිත අතර සිදුවන සමාජ ඝට්ටනය පිළිබඳ ප්‍රවීණ නවකතා රචිකාවියක වන ශාන්ති දිසානායක විසින් නිර්මාණය කරන ලද කෘතියකි. ඒ ඒ චරිත ජිවිතය දෙස බලන ආකාරය විවිධ කෝණයන්ගෙන් විග්‍රහ කරන්නට ලේඛිකාව උත්සාහ දරයි.

 

The Caucasian Chalk Circle (Penguin Modern Classics)

Highlights:

The Caucasian Chalk Circle is a play by the German modernist playwright Bertolt Brecht. An example of Brecht’s epic theatre, the play is a parable about a peasant girl who rescues a baby and becomes a better mother than the baby’s wealthy biological parents.

Through the Looking-Glass (Puffin Classics)

Highlights:

When Alice steps through the looking-glass, she enters a very strange world of chess pieces and nursery rhyme characters such as Humpty Dumpty, Tweedledum and Tweedledee and the angry Red Queen. Nothing is what it seems and, in fact, through the looking-glass, everything is distorted.

The Story of the Treasure Seekers (Puffin Classics)

Highlights:

When their father’s business fails, the six Bastable children decide to restore the family fortunes. But although they think of many ingenious ways to do so, their well meant efforts are either more fun than profitable, or lead to trouble..

Little Men (Puffin Classics)

Highlights:

The third book about the March family and their friends.

Just So Stories (Puffin Classics)

Highlights:

In this collection of fables, enjoy delightful tales of whales and cats and kangaroos and crabs. Venture into the High and Far-Off Times, and uncover everything from how the camel go in a humph (and got his hump!) to how the alphabet was invented. Enchanting and very funny, these fantastical stories will take you on a journey to the boundaries of reality and beyond. Recommended for ages 9 to 11.

The Jungle Book (Puffin Classics)

Highlights:

Join Mowgli in the Jungle. After young Mowgli escapes the vicious jaws of the growling tiger Shere Khan, he is adopted by Father Wolf and grows up with the pack. Lovable old Baloo the Bear and Bagheera the Panther teach Mowgli the Law of the Jungle, and so his extraordinary adventures begin. Plus a behind-the-scenes journey, including an author profile, a guide to who’s who, activities and more.Recommended for ages 8-12.

Hans Christian Andersen’s Fairy Tales (Puffin Classics)

Highlights:

Hans Andersen’s Fairy Tales is an enchanting collection, retold by writer and critic Naomi Lewis, and contains twelve of Hans Christian Andersen’s magnificent stories including Thumbelina, a little girl no more than a thumb-joint high, The Emperor’s New Clothes, the tale of a man who cares only for his appearance and The Little Mermaid, who longs to one day marry a human prince.

Goodnight Mister Tom

Highlights:

Goodnight Mister Tom is a children’s novel by English author Michelle Magorian, published by Kestrel in 1981. Harper & Row published an American edition the same year. Set during World War II, it features a boy abused at home in London who is evacuated to the country at the outbreak of the war

Grimm’s Fairy Tales (Puffin Classics)

Highlights:

From the land of fantastical castles, vast lakes and deep forests, the Brothers Grimm collected a treasury of enchanting folk and fairy stories full of giants and dwarfs, witches and princesses, magical beasts and cunning children. From classics such as ‘The Frog-Prince’ and ‘Hansel and Grettel’ to the delights of ‘Ashputtel’ or ‘Old Sultan’, all hold a timeless magic which has enthralled children for centuries.

The Count of Monte Cristo (Puffin Classics)

Highlights:

The Count of Monte Cristo is an adventure novel written by French author Alexandre Dumas completed in 1844. It is one of the author’s more popular works, along with The Three Musketeers. Like many of his novels, it was expanded from plot outlines suggested by his collaborating ghostwriter Auguste Maquet.

The Coral Island (Puffin Classics)

Highlights:

The Coral Island: A Tale of the Pacific Ocean is a novel written by Scottish author R. M. Ballantyne. One of the first works of juvenile fiction to feature exclusively juvenile heroes, the story relates the adventures of three boys marooned on a South Pacific island, the only survivors of a shipwreck.

Anne of the Island (Puffin Classics)

Highlights:

A new, beautifully laid-out edition of Lucy Maud Montgomery’s 1915 much beloved novel, the third installment in her timeless Anne of Green Gables series.

Kim (Puffin Classics)

Highlights:

Kim is a novel by Nobel Prize-winning English author Rudyard Kipling. It was first published serially in McClure’s Magazine from December 1900 to October 1901 as well as in Cassell’s Magazine from January to November 1901, and first published in book form by Macmillan & Co. Ltd in October 1901

Painter Of Signs

Highlights:

The Painter of Signs tells us the story Raman, a young painter of signboards, a bachelor who glories in his old-fashioned independence, whose work takes him all over Malgudi, and requires him to do business with some of the city’s most important, as well as its most absurd, tradesmen. Raman is polite and businesslike with everyone – but underneath the small talk he conducts a quizzical dialogue with himself about his fellow humans and the meaning of their lives.

Tales From Shakespeare – Puffin Classic

Highlights:

These tales are the perfect introduction to Shakespeare’s greatest plays. Charles and Mary Lamb vividly bring to life the power of Hamlet and Othello, the fun of As You Like It and the drama of Pericles. They never lose the feel of his beautiful language and humanity and convey all of his wit and wisdom. These tales are classic literature in their own right.

Swiss Family Robinson-Puffin Classics

Highlights:

Following a wild and raging storm, the Swiss family Robinson are stranded at sea. But the thundering waves have swept them off to a tropical island, where a new life awaits them. Their ship is laden with supplies and the island is packed with treasures, so they soon adapt and discover new dangers and delights every day . . .

Six Tales From Shakespeare-Macmillan

Highlights:

This collection comprises six short stories adapted from the works of Shakespeare and written in a manner that is easy to read and understand

Swiss Famili Robinson-Longman

Highlights:

This classic has been simplified, the vocabulary controlled to a level of approximately 1300 words, and the sentence structures chosen with care for this pre-intermediate stage. The introduction gives information on the author and story, and exercises for comprehension and discussion are included.

Stories From Shakespeare-Longman

Highlights:

The Merchant of Venice, A Midsummer Night’s Dream, Hamlet and Julius Caesar are the two comedies and two tragedies in this collection. Set in Venice, Athens, Denmark and Rome they tell the stories of Antonio, a merchant and his friends; a night of magic and enchantments in the forest; of ghosts, madness and murder; and finally of power and betrayal.

Sons And Lovers (Penguin Classics)

Highlights:

Sons and Lovers is a highly autobiographical and compelling portrayal of childhood, adolescence, and the price of family bonds. Repelled by her uneducated and sometimes violent husband, delicate Gertrude Morel devotes her life to her sons. But conflict is inevitable when Paul seeks relationships with women to escape the suffocating grasp of his mother. As profoundly affecting today as it was nearly a century ago, this is the peerless Lawrence at his most personal.

The Adventures Of Robin Hood (Puffin Cla

Highlights:

The classic story of social justice and outrageous cunning. Robin Hood, champion of the poor and oppressed, stands against the cruel power of Prince John and the brutal Sheriff of Nottingham. Taking refuge in the vast Sherwood Forest with his band of men, he remains determined to outwit his enemies.

Tale Of Troy – Puffin Classic

Highlights:

The story of Helen and the judgement of Paris, of the gathering Heroes and the seige of Troy; of Achilles and his vulnerable heel, reared by the Centaur on wild honey and the marrow of lions; of Odysseus

Tale Of Two Cities (Puffin Classics)

Highlights:

Charles Darnay and Sydney Carton are alike in appearance, different in character and in love with the same woman. In the midst of the French Revolution, Darnay, who has fled to London to escape the cruelty of the French nobility, must return to Paris to rescue his servant from death. But he endangers his own life and is captured. Carton may be able to help, but will his resemblance be enough to save Darnay’s life? With an enticing introduction by bestselling author, Roddy Doyle.

1 2
Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping