Literature

Literature

(Showing 1 – 60 products of 150 products)

Show:

කන්නි

Highlights:

සුදු පාට පිටුවක කාබන් පෑනකින් ලියූ ජීවිතය මකා දමනු නොහැකිව ඉරා දැමූ යුවතිය, ආපසු හැරී නොගොසින් ඒ මගෙහිම සුවපහසු බව සොයාගත්තාය. අළු යට තිබු ගිනි පුපුරු සැණින් දැල්වෙද්දී ඇයට කුමක් වේවිද? ආදරය, විරහව, විශ්වාසය, රැවටීම හමුවේ නොපෙනෙනා මානයක වහන් වූ ජීවිතයක ඉරණම, ‘කන්නි’

මැදියම් රෑ පුස්තකාලේ

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

නෝරා සීඩ්ව ඔබට මුණගැසෙන්නේ 2020 වර්ෂයේ පළවූ The Midnight Library නවකතාවේ ප්‍රධාන චරිතය ලෙසයි. The Midnight Library ලොව පුරා පාඨකයන් අතර ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයකට පත් වූ (bestseller), fantasy, sci fi ගණයේ නවකතාවකි. බ්‍රිතාන්‍ය යේ BBC ගුවන් විදුලිය විසින් මේ කතාව ඇසුරෙන් ගුවන් විදුලි නාටකයක් ද නිර්මාණය කළේ ය. මෙය තවත් ජනප්‍රිය කෘතීන් ගණනාවම කතුවරයා වන බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික Matt Haig විසින් රචනා කරන ලද්දකි.

Heidi – Timeless Classics

Highlights:

These enduring classics span various epochs and genres of storytelling, captivating readers across countless generations. M.D.Gunasena – Timeless Classics infuses renewed vitality into these magnificent stories to ensure that these tales will continue to enchant the hearts and minds of readers for generations to come. This is Heidi which belongs to timeless classic series.

Five Famous Fairy Tales – Timeless Classics

Highlights:

These enduring classics span various epochs and genres of storytelling, captivating readers across countless generations. M.D.Gunasena – Timeless Classics infuses renewed vitality into these magnificent stories to ensure that these tales will continue to enchant the hearts and minds of readers for generations to come. This is Five Famous Fairy Tales which belongs to timeless classic series.

Black Beauty – Timeless Classics

Highlights:

These enduring classics span various epochs and genres of storytelling, captivating readers across countless generations. M.D.Gunasena – Timeless Classics infuses renewed vitality into these magnificent stories to ensure that these tales will continue to enchant the hearts and minds of readers for generations to come. This is Black Beauty which belongs to timeless classic series.

The Ram Chandra Series Box Set

Highlights:

The complete Ram Chandra series by Amish Tripathi. Include: 1) Ram – Scion of Ikshvaku. 2) Sita: Warrior of Mithila. 3) Raavan: Enemy of Aryavarta. 4) War of Lanka The second-fastest selling series in Indian publishing history.

Raavan: Enemy Of Aryavarta

Highlights:

A land in tumult, poverty and chaos. Most people suffer quietly. A few rebel. Some fight for a better world. Some for themselves. Some don?t give a damn. Raavan. Fathered by one of the

most illustrious sages of the time. Blessed by the Gods with talents beyond all. Cursed by fate to be tested to the extremes.

A formidable teenage pirate, he is filled with equal parts courage, cruelty and fearsome resolve. A resolve to be a giant among men, to conquer, plunder, and seize the greatness that he thinks is his right.

A man of contrasts, of brutal violence and scholarly knowledge. A man who will love without reward and kill without remorse.

This exhilarating third book of the Ram Chandra series sheds light on Raavan, the king of Lanka. And the light shines on darkness of the darkest kind. Is he the greatest villain in history or just a man in a dark place, all the time?

An American Marriage

Highlights:

Newlyweds Celestial and Roy are the embodiment of both the American Dream and the New South. He is a young executive, and she is an artist on the brink of an exciting career. But as they settle into the routine of their life together, they are ripped apart by circumstances neither could have imagined. Roy is arrested and sentenced to twelve years for a crime Celestial knows he didnt commit. Though fiercely independent, Celestial finds herself bereft and unmoored, taking comfort in Andre, her childhood friend, and best man at their wedding. As Roys time in prison passes, she is unable to hold on to the love that has been her centre. After five years,Roys conviction is suddenly overturned, and he returns to Atlanta ready to resume their life together. This stirring love story is a profoundly insightful look into the hearts and minds of three people who are at once bound and separated by forces beyond their control. An American Marriage is a masterpiece of storytelling, an intimate look deep into the souls of people who must reckon with the past while moving forward with hope and pain into the future.

Mega Monster

Highlights:

The new children’s book from No. 1 bestselling author David Walliams – a timeless adventure illustrated by artistic genius, Tony Ross.

On a volcanic island, in the middle of shark-infested waters, stands The Cruel School. The lessons are appalling, the school dinners are revolting and the teachers are terrifying – especially the mysterious Science teacher Doctor Doktur.

When Larker is sent to the school, she quickly realizes something very odd is going on… something involving Doctor Doktur, a pair of strange spectacles, and a ‘Monsterfication Machine’. And ultimately she finds herself face to face with a real life Megamonster.

There seems to be no escape – but for Larker, nothing is impossible…

The Vanishing Stair

Highlights:

The truly devious case an unsolved kidnapping and Triple murder that rocked Ellingham Academy in 1936 has consumed Stevie Bell for years. It s the very reason she came to the Academy. But then her classmate Hayes major was murdered, and though she was able to identify his killer, her parents quickly pull her out of school. For her safety, they say. She must move past this obsession with crime. Stevie s willing to do anything to get back to Ellingham, be back with her friends, and solve the truly devious case. Even if it means making a deal with the despicable senator Edward king. And when Stevie finally returns, she also returns to David: the guy she kissed, the guy who lied about his identity Edward king s son. But larger issues are at play. Where did Hayes s murderer hide away to? What s the meaning of the riddle Albert Ellingham left behind? And what, exactly, is at stake in the truly devious affair? The Ellingham case isn’t just a piece of historicity a live wire into the present. The path to truth has more twists and turns than Stevie can imagine, and moving forward involves hurting someone she cares for.

Cilka’s Journey

Highlights:

Her Beauty Saved Her Life – And Condemned Her. In 1942 Cilka Klein Is Just Sixteen Years Old When She Is Taken To Auschwitz-Birkenau Concentration Camp. The Commandant At Birkenau, Schwarzhuber, Notices Her Long Beautiful Hair, And Forces Her Separation From The Other Women Prisoners. Cilka Learns Quickly That Power, Even Unwillingly Given, Equals Survival. After Liberation, Cilka Is Charged As A Collaborator By The Russians And Sent To A Desolate, Brutal Prison Camp In Siberia Known As Vorkuta, Inside The Arctic Circle. Innocent And Imprisoned Once Again, Cilka Faces Challenges Both New And Horribly Familiar, Each Day A Battle For Survival. Cilka Befriends A Woman Doctor, And Learns To Nurse The Ill In The Camp, Struggling To Care For Them Under Unimaginable Conditions. And When She Tends To A Man Called Alexander, Cilka Finds That Despite Everything, There Is Room In Her Heart For Love. Based On What Is Known Of Cilka Klein’S Time In Auschwitz, And On The Experience Of Women In Siberian Prison Camps, Cilka’S Journey Is The Breath-Taking Sequel To The Tattooist Of Auschwitz. A Powerful Testament To The Triumph Of The Human Will, This Novel Will Make You Weep, But It Will Also Leave You Astonished And Uplifted By One Woman’S Fierce Determination To Survive, Against All Odds.

The Hypnotist

Highlights:

He will trap you in a world of terror the ground-breaking first novel in the bestselling Joona Linna thriller series. Perfect for fans of Jo Nesbo.A traumatised witness Karolinska hospital, Stockholm. Detective inspector Joona Linna is faced with a boy who witnessed the gruesome murder of his family. Hes suffered more than one hundred knife wounds and is comatose with shock.A disgraced detective Linnas running out of time. The police do not want him on the case. The Killers on the run and there are seemingly no clues. Desperate for information, Linna enlists specialist Dr. Erik Maria bark, a hypnotist who vowed never to practise again.A devastating case as the hypnosis begins, a long and terrifying chain of events unfurls with reverberations far beyond Linnas case.

Happily Ever After

Highlights:

Meet Prince Maxon before he fell in love with America, and a girl named Amberly before she became queen. See the Selection through the eyes of a guard who watched his first love drift away and a girl who fell for a boy who wasn’t the prince.

The School for Good and Evil

Highlights:

Two best friends have been chosen to be students at the fabled School for Good and Evil, where ordinary boys and girls are trained to be fairy-tale heroes and villains. One will train for Good, one will become Evil’s new hope. Each thinks they know where they belong, but when they are swept into the Endless Woods, they’re switched into the opposite schools. Together they’ll discover who they really are and what they are capable of. . . because the only way out of a fairy tale is to live through it.

The Queen Of Nothing

Highlights:

The finale to the New York Times bestselling Folk of Air trilogy, that started with The Cruel Prince and The Wicked King, from award-winning author Holly Black.

After being pronounced Queen of Faerie and then abruptly exiled by the Wicked King Cardan, Jude finds herself unmoored, the queen of nothing. She spends her time with Vivi and Oak, watches her fair share of reality television, and does the odd job or two, including trying to convince a cannibalistic faerie from hunting her own in the mortal world.

When her twin sister Taryn shows up asking of a favor, Jude jumps at the chance to return to the Faerie world, even if it means facing Cardan, who she loves despite his betrayal.

When a dark curse is unveiled, Jude must become the first mortal Queen of Faerie and uncover how to break the curse, or risk upsetting the balance of the whole Faerie world.

The Wicked King

Highlights:

Second in the bestselling Folk of the Air trilogy. This novel and the sequel The Queen of Nothing – are the winners of/won the Goodreads YA Best Fantasy in 2019 and 2020.

I have heard that for mortals, the feeling of falling in love is very like the feeling of fear.

Jude has tricked Cardan onto the throne, binding him to her for a year and a day. But the new High King does everything in his power to humiliate and undermine her, even as his fascination with her remains undimmed. Meanwhile, a traitor in the court is scheming against her. Jude must fight for her life and the lives of those she loves, all while battling her own complicated feelings for Cardan. Now a year and a day seems like no time at all . . .

The Cruel Prince

Highlights:

Of course I want to be like them. They’re beautiful as blades forged in some divine fire. They will live forever . . . And Cardan is even more beautiful than the rest. I hate him more than all the others. I hate him so much that sometimes when I look at him, I can hardly breathe.

One terrible morning, Jude and her sisters see their parents murdered in front of them. The terrifying assassin abducts all three girls to the world of Faerie, where Jude is installed in the royal court but mocked and tormented by the Faerie royalty for being mortal. As Jude grows older, she realises that she will need to take part in the dangerous deceptions of the fey to ever truly belong. But the stairway to power is fraught with shadows and betrayal. And looming over all is the infuriating, arrogant and charismatic Prince Cardan . . .

Aleph

Highlights:
Another stunning novel by the author of The Alchemist.Aleph marks a return to Paulo Coelho’s beginnings. In a frank and surprising personal story, one of the world’s most beloved authors embarks on a remarkable and transformative journey of self-discovery.Facing a grave crisis of faith, and seeking a path of spiritual renewal and growth, Paulo decides to start over: to travel, to experiment, to reconnect with people and the world. On this journey through Europe, Africa, and Asia, he will again meet Hilal―the woman he loved 500 years before―an encounter that will initiate a mystical voyage through time and space, through past and present, in search of himself.Aleph is an encounter with our fears and our sins; a search for love and forgiveness, and the courage to confront the inevitable challenges of life.

The Winner Stands Alone

Highlights:
In The Winner Stands Alone, Paulo Coelho takes us to the Cannes Film Festival, where the so-called superclass—those who have made it in the dreammaker’s world of fashion and cinema—gathers. At stake are money, power, and fame—things that most people are prepared to do anything to keep.

At this modern vanity fair we meet Igor, a Russian millionaire; Middle Eastern fashion czar Hamid; American actress Gabriela, eager to land a lead role; ambitious criminal detective Savoy, hoping to resolve the case of his life; and Jasmine, a woman on the brink of a successful modeling career.

Who will succeed in identifying his or her own personal dream among the many prefabricated ones—and succeed in making it come true?

The Devil And Miss Prym

Highlights:
“The Devil and Miss Prym is a simple tale, with the meaning of life and spiritual guidance at its core.”

— The Guardian

A community divided by greed, cowardice, and fear. A man haunted by the ghost of a painful past. A young woman in search of happiness. Seven days, a short period during which good and evil will wage a decisive battle, and each character will decide on which of the two sides they belong. The small village of Viscos is the setting for this disturbing fight. With the arrival of a foreigner, the entire town becomes an accomplice in a perverse plot that will forever mark the history of its inhabitants.

The foreigner has traveled from far away and needs to find the answer to a question that torments him: Are human beings, in essence, good or evil? At once an evocative novel and a suspenseful page-turner, The Devil and Miss Prym captures one moment in our eternal struggle for self-knowledge, asking a question that all of us have stopped to reflect on at some point: What is the essence of the human being?

Brida

Highlights:
New York Times Bestseller

“In Brida, my third novel, which I wrote just after The Alchemist, I tell the story of a young woman who dives into sorcery and her experiences with different magical traditions. I explore many themes that are dear to me, such as the Great Mother, pagan religions, and the perceptions of love.”

— Paulo Coelho

This is the spellbinding tale of Brida, a beautiful young Irish woman, and her quest for knowledge. On her journey, she meets a wise man who teaches her about overcoming her fears, and a woman who teaches her ancient rituals. They see in her a gift, but must let Brida make her own voyage of discovery.

The Witch Of Portobello

Highlights:
How do we find the courage to always be true to ourselves—even if we are unsure of who we are?

That is the central question of international bestselling author Paulo Coelho’s profound work The Witch of Portobello. It is the story of a mysterious woman named Athena, told by the many who knew her well—or hardly at all.

The Witch of Portobello is the kind of story that will transform the way readers think about love, passion, joy, and sacrifice.

The Valkyries

Highlights:
Why is it that we destroy the things we love most? This is the question Paulo Coelho faces in this touching story about his confrontation with his past. In The Valkyries, Paulo and his wife, Cristina, embark on a forty-day quest into the starkly beautiful and sometimes dangerous Mojave Desert, where they encounter the Valkyries, strange warrior women who travel the desert on motorcycles. A masterful blend of the exotic locales, dramatic adventure, and stark storytelling for which Coelho’s fictional works are renowned, this true-life odyssey is at once a modern-day adventure story and a poignant message about letting go of the past and believing in the future.

Never Let Me Go

Highlights:
Kazuo Ishiguro imagines the lives of a group of students growing up in a darkly skewed version of contemporary England. Narrated by Kathy, now thirty-one, Never Let Me Go dramatises her attempts to come to terms with her childhood at the seemingly idyllic Hailsham School and with the fate that has always awaited her and her closest friends in the wider world. A story of love, friendship and memory, Never Let Me Go is charged throughout with a sense of the fragility of life.

Black Beauty

Highlights:

Book Introduction

  1. My mother
  2. Learning
  3. Birtwick Park
  4. I begin well
  5. My new friends…etc.

ගිනි වැදුණු පියාපත්

Highlights:

සිලම්බු ගැලවී වීසි වෙද්දීත්
ඔබ දිව එන්න ඇති ඒ මූසල උදෑසන
පිස්සියක මෙන් සිහි නැතිව
බලන්නට ඔබේ ගිනි වැදුණු හදවත

කෝවිලේ පිච්චමල් පෙති අකුල ගත්තාද?
අමතක වුණාවද සින්ධූරු තවරන්න නළලත
සාරි පල්ලුවේ කැටයම් විසිවුණාවද
හදිසියට අහකට?

පැරකුම්බා සිරිත

Highlights:

මෙරදුන් සැපතින් පුරඳුරු                අයුරූ
සතොසින් දෙන නිති මහදන්         වතුරූ
වසමින් යදිගඟ මනදොළ               ඉතුරූ
පුරමින් වතළේ යස කිරි                  සයුරූ

පැරැකුම්බා සිරිත අරුත් පහදුව

Highlights:

කෝට්ටේ අවධියේ ලක්දිව එක්සේසත් කොට රාජ්‍ය විචාරණයේ යෙදුණු සිරි පැරැකුම්බා රජුන් ගේ ගුණ වර්ණනා කිරීම සඳහා ප්‍රබන්ධිත මේ කාව්‍ය‍ය ‘පැරැකුම්බා සිරිත’ නමින් හැඳින්වේ. මෙහි ‘සිරිත’ යනුවෙන් යෙදුණේ සකුවෙහි ‘චරිත’ වදනට සිංහල සද-ශබ්දය දීමෙනි. හැසිරිමේ පිළිවෙළ, ප්‍රකෘති ස්වභාවය, ක්‍රියාවලිය යනු එහි අරුත යැ. පැරැකුම්බා සිරිත වර්ණනා කළ කවර හෝ කිවිවරයකු ගේ ප්‍රාර්ථනාව-අරමුණ වූයේ පරාක්‍රමබාහු නරේන්ද්‍රයා ගේ චරිතය වර්ණනා කිරීම යි. ඒ අනුව මැ ඊට ‘පැරැකුම්බා සිරිත’ යනුවෙන් හෙළ වහරට අනුව නම යෙදිණි.

A Curse So Dark and Lonely

Highlights:

“Discover the epic, contemporary fantasy retelling of Beauty and the Beast from Brigid Kemmerer: the first in the spellbinding Cursebreakers series.

‘Everything you’d want in a retelling of a classic fairy tale’ JODI PICOULT
‘Absolutely spellbinding’ STEPHANIE GARBER

Fall in love, break the curse.
Break the curse, save the kingdom.

Prince Rhen, the heir to Emberfall, is cursed. Forced to repeat the autumn of his eighteenth year over and over, he can only be freed by love. But at the end of each autumn he is transformed into a beast hell-bent on destruction, and after so many failed attempts, his kingdom and its people are barely holding on.

Harper’s life has never been easy, but she’s learned to be tough enough to survive. She won’t let anything hold her back, not her cerebral palsy or her mother’s deteriorating health. But when she is sucked into Rhen’s world, nothing is as it seems. Powerful forces are standing against Emberfalll … and it will take more than a broken curse to save it from utter ruin.

The thrilling Cursebreakers series continues in A Heart So Fierce and Broken and A Vow So Bold and Deadly.

Don’t miss Brigid Kemmerer’s next blockbuster fantasy series, Defy the Night, coming this autumn.”

Piranesi

Highlights:

“A SUNDAY TIMES BESTSELLER
A NEW YORK TIMES BESTSELLER
WINNER OF THE KITSCHIES RED TENTACLE AWARD

The spectacular new novel from the bestselling author of JONATHAN STRANGE & MR NORRELL, ‘one of our greatest living authors’ New York Magazine

Piranesi lives in the House. Perhaps he always has.

In his notebooks, day after day, he makes a clear and careful record of its wonders: the labyrinth of halls, the thousands upon thousands of statues, the tides that thunder up staircases, the clouds that move in slow procession through the upper halls. On Tuesdays and Fridays Piranesi sees his friend, the Other. At other times he brings tributes of food to the Dead. But mostly, he is alone.

Messages begin to appear, scratched out in chalk on the pavements. There is someone new in the House. But who are they and what do they want? Are they a friend or do they bring destruction and madness as the Other claims?

Lost texts must be found; secrets must be uncovered. The world that Piranesi thought he knew is becoming strange and dangerous.

The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite.”

The Hogwarts Library Box Set (With 6 fantastic new beasts from j.k.rowling)

Highlights:

A gorgeous new edition of the Hogwarts Library containing three much loved classics – Fantastic Beasts and Where to Find Them, Quidditch Through the Ages and The Tales of Beedle the Bard – from the wizarding world. These handsome hardback editions feature stunning jacket art by Jonny Duddle and beautiful interior illustrations by Tomislav Tomic – they are irresistible reading for all Harry Potter fans, wizards and Muggles. A treasure trove of magical facts and fairy tales, the Hogwarts Library is an essential companion to the Harry Potter series. This set includes the updated edition of Fantastic Beasts and Where to Find Them which features a new foreword from J.K. Rowling (writing as Newt Scamander) and six new beasts!

සංදේශ විවරණය

Highlights:

ආකර්ෂණීය ලෙස නම් කෙරෙන පරිච්ජේද දහයකින් සමන්විත මෙම ග්‍රන්ථය සිංහල සංදේශ කාව්‍ය‍යන්හි හැඩරුව – ගුණ තෙද ආශ්වාදනීය ලෙසත් විධිමත් හා පිළිගත් විචාර සම්ප්‍රදායයන්ට අනුගතවත් මනා ශාස්ත්‍රීය ශික්ෂණයකින් යුතුවත් සංග්‍රහ කර තිබේ. “සංදේශ විවරණය” සිංහල පාඨකයාට අපූරු අර්ථසම්පන්න අත්දැකීමක් වනු නොඅනුමානය.

මුතු මාලය 2

Highlights:

මෙම කාව්‍ය සංග්‍රහයේ අන්තර්ගතය වනුයේ පස්පව් කිරීමේ විපාක මිතුරා හදුනා ගැනීම,වසලයා සමාජය මුලා කිරීම, වංචාව,අල්ලස, සොරකම, කේලම් කීම, රැවටීම හා රැවටීමේ විපා හඳුන්වාදීමේදී ධර්මාවබෝධය ලබාදීම, ඥාණවන්තයා ද දෙමව්පියන්ට ද වැඩිහිටියන්ට සැලකීම හා එහි වටිනාකම පැහැදිළි කිරීම ද හොද බොදු කරුණු අප සමාජයේ ඇති යහපත් අයහපත් දේ මාතෘකා කරගෙන රචනා කර ඇති මෙම කාව්‍ය සංග්‍රහය ළමා වැඩිහිටි සියලු දෙනාටම එකසේ රසවිදිය හැකි වටිනා ග්‍රන්ථයකි.

ගුත්තිල ගීතය – ගුත්තිල කාව්‍ය විචාරය

Highlights:

කෙළිමින් තැන තැන                   ලන්දූ
දෙනමෙන් කන අම                     බින්දූ
කියමින් සොඳ ගී                            සින්දු
ඇසුවත් සිත දුක්                             සින්දූ

Resource Book For Students Poetry A/L

Highlights:
G.C.E. A/L Poetry Resource Book For Students Ananda Peiris This is a literary resource book for students who offer English Literature for the GCE A/L examination. This resource book is based on the twenty four poems prescribed in the new syllabus for Grade 12 and 13 from the academic year 2017.

The Cherry Orchard

Highlights:
Written in 1903 , “The Cherry Orchard” was Anton Chekhov’s final play, widely regarded as one of his greatest dramatic accomplishments. it is a story set during the decline of the aristocracy and the rise of an emergent middle class in Russian society at the turn of the 20th Century. Madame Ranevsky and her daughters have returned to their family estate, including its famous cherry orchard, to oversee the auction of the estate in order to pay the mortgage. Madame Ranevsky is paralyzed by the thought of losing the sentimental cherry orchard and all that the loss of the family estate represents and has no grasp of the financial and legal issues she faces. rather than see her family’s property divided and sold off so that she can keep a small piece of it, it is instead sold to the son of a former serf. Ultimately the now destitute family leaves to the sound of the beloved orchard being chopped down, the symbolic and metaphoric end to an era. The vast social and financial upheaval at the end of the 20th century in Russia, which ultimately led to the Socialistic Revolution, is excellently portrayed in Chekhov’s  “The Cherry Orchard.” In turns melancholy and comedic, this timeless dramatic masterpiece continues to move audiences to this day. This edition is printed on premium acid-free paper and follows the translation of Julius West.

හිස්කෝලෙ

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

වසර 40කට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ ගුරුවරියක ලෙසින්ද , විදුහල්පතිනියක ලෙසින්ද ලැබූ නේක විධ අත්දැකීම් සමුදාය ආශ්‍රයෙන් රචිත ‘හිස්කෝලෙ’ කෘතිය, හුදෙක් පාසල හා අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ලියූ කෘතියක් ම නොවේ. එය ලාංකේය අධ්‍යාපනයේ නොගැළපෙන, සකස් විය යුතු යැයි හැඟෙන බොහෝ සියුම් තැන් අපූරුවට ගෙනහැර දක්වයි.

මේඝමාලාගේ රතුරෝස පැළය

Highlights:
හදිසියේ ම තද සීතල යමක් ඔහුගේ දකුණු අත්ල මත රැදුණි. දහවල ඔහු විසින් ඡේදනය කරන ලද පයෝධරය ඔහුගේ අත්ල මත සිටියේ ය. විස්කි මත නිසා දහවල මෙන් බියක් ඔහු කරා නො පැමිණියේ ය. ඔහු පයෝධරය ගෙන තම උකුළ මත තබා ගත්තේ ය. අනතුරුව එය සෙමෙන් පිරිමදින්නට වූයේ අතීත මතකයන් ආවර්ජනය කරමිනි. පයෝධරය සිහින් හඩක් පිට කරමින් හඩන්නට වන්නී ය. එය ඕනෑ ම රළු පරළු සිතකට බරක් ගෙනෙන තරම් වූ අතිසංවේදී හඩකි.

ෂර්ලොක් හොම්ස්ගේ රහස් පරීක්ෂණ කෙටිකතා – අභිරහස් පාපැදිකරුවා

Highlights:

සර් ආතර් කොනන් ඩොයිල් විසින් නිර්මාණය කරන ලද සුප්‍රකට ෂර්ලොක් හොම්ස් රහස් පරීක්ෂණ කෙටි කතා 56න් එකක් වන The Adventure of The Adventure of the Solitary Cyclist හි සංක්ෂිප්ත සිංහල පරිවර්තනය මෙසේ ප්‍රකාශනයට පත් වෙයි.

නත්තල් සැන්දෑව – ලිහිණි පොත්

Highlights:

එක්සත් රාජධානියේ Penguin පොත් කලාවේ ආභාසය ලබමින් 50 දශකයේ ආරම්භ වී අතිශය ජනප්‍රියත්වයට පත් ගුණසේන ලිහිණි පොත් සංස්කෘතිය බොහෝ දෙනාගේ ඉල්ලීම මත නව හැඩයකින් සහ සුවඳකින් මෙසේ ඔබ අතට නැවත පත්වෙයි. මේ විමල් වීරසිංහ මහතා විසින් රචිත ‘නත්තල් සැන්දෑව‘ කෘතියයි.

කලිසමේ වැරැද්ද – ලිහිණි පොත්

Highlights:

එක්සත් රාජධානියේ Penguin පොත් කලාවේ ආභාසය ලබමින් 50 දශකයේ ආරම්භ වී අතිශය ජනප්‍රියත්වයට පත් ගුණසේන ලිහිණි පොත් සංස්කෘතිය බොහෝ දෙනාගේ ඉල්ලීම මත නව හැඩයකින් සහ සුවඳකින් මෙසේ ඔබ අතට නැවත පත්වෙයි. මේ ජෝර්ජ් වික්ටර් මිගෙල් මහතා විසින් රචිත ‘කලිසමේ වැරැද්ද‘ කෘතියයි.

දහස්පෙති

Highlights:

වර්තමාන ලෝකයෙන් අතීතයට සිය සාහිත්‍ය ලෝකය ඔස්සේ ගමන කරන කතුවරිය 1910 තරම් ඈත කාලයේ කතාවක් මේ කෘතිය තුළින් නිර්මාණය කොට තිබේ. අප ජීවත්වන කලබලකාරී වටපිටාවෙන් මිදී ඒ සුන්දර අතීතය තුළ මොහොතක් කාලය ගෙවන්නට මේ නවකතාව අපූරු දොරටුවක් විවර කරවයි.

O Level A Guide To Prescribed Novels : Bringing Tony Home

Highlights:

G.C.E. (Ordinary Level) Examination – Appreciation of English Literary works

A Guide To Prescribed Fiction The Prince And The Panper

Highlights:

G.C.E. (Ordinary Level) Examination – Appreciation of English Literary works

Oxford School Shakespeare: A Midsummer Night’s Dream

Highlights:
Oxford School Shakespeare is an acclaimed edition especially designed for students, with accessible on-page notes and explanatory illustrations, clear background information, and rigorous but accessible scholarly credentials. A Midsummer Night’s Dream is one of the most popular texts for study by secondary students the world over. This edition includes illustrations, preliminary notes, reading lists (including websites) and classroom notes. This title is suitable for all exam boards and for the most recent AS/A level specifications.

Purple Hibiscus

Highlights:

Longlisted for the 2004 Man Booker Prize. Shortlisted for the 2004 Orange Prize A haunting tale of an Africa and an adolescence undergoing tremendous changes by a talented young Nigerian writer. The limits of fifteen-year-old Kambili’s world are defined by the high walls of her family estate and the dictates of her repressive and fanatically religious father. Her life is regulated by schedules: prayer, sleep, study, and more prayer. When Nigeria begins to fall apart during a military coup, Kambili’s father, involved mysteriously in the political crisis, sends Kambili and her brother away to live with their aunt. In this house, full of energy and laughter, she discovers life and love – and a terrible, bruising secret deep within her family. Centring on the promise of freedom and the pain and exhilaration of adolescence, Purple Hibiscus is the extraordinary debut of a remarkable new talent.

David Copperfield (Puffin Classics)

Highlights:

Based in part on the author’s own life, David Copperfield is the epic story of a young man’s journey of self-discovery – from an unhappy and impoverished childhood to his vocation as a successful novelist. Among the memorable cast of characters he encounters along the way are his brutal stepfather, Mr Murdstone; bubbly Nurse Peggotty; his brilliant, but unworthy schoolmate Steerforth, his eccentric aunt, Betsy Trotwood, the scheming clerk Uriah Heep, the enchanting Dora and the magnificent Mr Macawber – a character much like Dickens’ own father. Full of tragedy and comedy in equal measure, David Copperfield remains one of the most enduring and popular of Dickens’ novels.

My Policeman

Highlights:

“The stunning tie-in edition of My Policeman showcasing artwork from the highly anticipated film adaptation starring Harry Styles, Emma Corrin and David Dawson
Discover the exquisitely told tragic tale of thwarted love behind the major new film adaptation
It is in 1950s’ Brighton that Marion first catches sight of the handsome and enigmatic Tom. He teaches her to swim in the shadow of the pier and Marion is smitten – determined her love will be enough for them both.
A few years later in Brighton Museum Patrick meets Tom. Patrick is besotted with Tom and opens his eyes to a glamorous, sophisticated new world.
Tom is their policeman, and in this age it is safer for him to marry Marion. The two lovers must share him, until one of them breaks and three lives are destroyed.”

Running Wild

Highlights:

An epic and heart-rending jungle adventure from the bestselling author of `War Horse’ and `Born to Run’. For Will and his mother, going to Indonesia isn’t just a holiday. It’s an escape, a new start, a chance to put things behind them – things like the death of Will’s father. And to begin with, it seems to be just what they both needed. But then Oona, the elephant Will is riding on the beach, begins acting strangely, shying away from the sea. And that’s when the tsunami comes crashing in, and Oona begins to run. Except that when the tsunami is gone, Oona just keeps on running. With nothing on his back but a shirt and nothing to sustain him but a bottle of water, Will must learn to survive deep in the jungle. Luckily, though, he’s not completely alone… He’s got Oona.

Dreamland

Highlights:

Colby Mills once felt destined for a musical career, but tragedy grounded his dreams. Now the dust has settled, he spontaneously takes a gig playing at a bar in Florida, seeking a rare break from his duties at home.

But when he meets Morgan Lee, his world is turned upside-down, and Colby can’t help but wonder if the responsibilities he has shouldered need dictate his life forever. Morgan is on her way to Nashville with plans to become a star and she wants Colby to come with her.

Maybe Now

Highlights:

What is more important? Friendship, loyalty, or love?
Ridge and Sydney are thrilled to finally be together guilt-free. But as the two of them navigate this freedom, Warren and Bridgette’s relationship is as tumultuous as ever, and Maggie grapples with her illness.
When she comes across an old list of things she wanted to do “maybe one of these days,” Maggie decides to live life to the fullest and accomplish these dreams. Maggie keeps Ridge updated on her adventures, but he can’t help but worry, even as Sydney grows more and more suspicious about their friendship. But if she’s going to move past this jealousy, she’ll need to reconcile how she and Ridge came together with the fact that Maggie will always be in their lives somehow…or end up walking away from the man she loves so much.

1984 George Orwell

Highlights:

Published in the summer of 1949, George Orwell s Nineteen Eighty-Four is one of the most definitive texts of modern literature. Set in Oceania, one of the three inter-continental superstates that divided the world among themselves after a global war, Orwell s masterful critique of the political structures of the time, works itself out through the story of Winston Smith, a man caught in the webs of a dystopian future, and his clandestine love affair with Julia, a young woman he meets during the course of his work for the government.

රෝමාන්තික ප්‍රේමයේ ලාංකේය ගතිකයන් සොයා යාම

Highlights:

මෙහි දී අපගේ විමසුම් ඇස නාභිගත වන ප්‍රශ්නාර්ථිකය වන්නේ නූතන රෝමාන්තික ප්‍රේමයත් ඥාතීත්ව ආදරයත් අතර දෝලනයක්, ගුණදාස අමරසේකරගේ ජීවන සුවඳ, කරුමක්කාරයෝ, දෙපා නොලද්දේ, යලි උපන්නෙමි සහ ගන්ධබ්බ අපදානය යන නවකතා හා කෙටිකතා මාලාව විසින් විෂද කරනු ලබයි ද යන්න යි. ප්‍රේමයේ මෙම ගතිකය Falling in love ලෙස හඳුන්වන ප්‍රේමය තුළට ඇදවැටීම යන්නට පටහැණි වෙයි. ඉහත කෘති සමස්තය සියුම් ලෙස සහ අන්තර් – පඨිතමය ලෙස කියවමින් ප්‍රේමය තුළට ඇද නොවැටෙන නූතන ලාංකේය ප්‍රේමයේ දුරවබෝධ ගතිකයන් සොයා යාමට මෙහි දී අප උත්සාහ කරමු. මේ කියවීම තුළ න්‍යයයික සංකල්පවලට අනුව ආඛ්‍යාන රාමුගත කිරීම වෙනුවට අප සිදු කිරීමට උත්සාහ ඇත්තේ ආඛ්‍යාන තුළ පුනරාවර්තනය වන සාධක ඔස්සේ සංකල්පීය ප්‍රවර්ග නිර්මාණය කර ගැනීමයි. එම සංකල්පීය ප්‍රවර්ග යම් යම් න්‍යායයික සංකල්ප සමඟ සමාන්තර වන අවස්ථාවන් හි දී වූවත් අප එම සංකල්ප සමඟ මෙම ප්‍රවර්ග අනන්‍ය කරන්නට උත්සාහ කර නැත. මෙම කෘතිය ලාංකේය සාහිත්‍ය කියවීමේ භාවිතයන්ට සේම ප්‍රේමය පිළිබඳ සංකල්පගත කිරීමට ද යම් එකතු කිරීමක් සිදු කරනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරමු.

Great Stories in Easy English – Tales From The Arabian Nights

Highlights:

This is a compilation of several stories of Arabic Nights, a well-known work in world literature. This book, which is available to you as a concise edition, is important for English literature lovers as well as English literature students. It should be noted that at the end of each book there are questions posed by this story and exercises that are useful for further language development.

කල්ගිය නඩුව – ලිහිණි පොත්

Highlights:

එදා අතිශයින් ජනප්‍රියත්වයට පත් වූ ලිහිණි පොත් සංස්කෘතිය බොහෝදෙනාගේ ඉල්ලීම මත නව හැඩයකින් සහ රිද්මයකින් අද මෙසේ එළි දකී. මේ පී. ඇස්. ජෝන් පියසිරි මහතාගේ ‘කල්ගිය නඩුව’ නම් කෙටි කතා සංග්‍රහයයි.

Cloud Cuckoo Land

Highlights:

Fifteenth-century Constantinople. Present day Idaho. The future, and humanity’s last hope.

Across time and space, five young dreamers are bound by a single ancient text. Together, they tell a story of a world in peril; of the power of words, of resilience, and of hope against all odds.

The Pulitzer Prize-winning author of All the Light We Cannot See returns with a heart-breaking, magnificent epic of human connection and a love letter to storytelling itself.

The Vendor of Sweets

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0

The Caucasian Chalk Circle (Penguin Modern Classics)

Highlights:

The Caucasian Chalk Circle is a play by the German modernist playwright Bertolt Brecht. An example of Brecht’s epic theatre, the play is a parable about a peasant girl who rescues a baby and becomes a better mother than the baby’s wealthy biological parents.

1 2 3
Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping