Product Tag: bodi pujawa

bodi pujawa

Showing the single result

Show:

බෝධි පූජාව

Highlights:

බෝධි වන්දනා ගාථා

1. යස්සමූලේ මහාසත්තො – ජිත්වා මාරං මහබ්බලං
පත්තො සබ්බඤ්ඤු සෙට්ඨං – වන්දෙ තං බෝධිමුත්තමං

2. යස්සමූලේ නිසීදිත්වා – සත්තාහං ලෝකනායකො
විමුත්තිසුඛ සංවේදී – වන්දේ තං බෝධිමුත්තමං

3. යස්ස පූජේසි සම්බුද්ධෝ – සත්තාහං සකලෝචනේ
පූජිතං නරදේවේහි – වන්දේ තං බෝධිමුත්තමං

4. ආයුං ආරෝගතං වණ්ණං – යසං කිත්තිං ධනං බලං
වඩ්ඪෙන්තං පූජයන්තානං – වන්දේතං බෝධිමුත්තමං

5. දුක්ඛං රෝගං භයං වෙරං – සෝකං ජානිං උපද්දවං
හරන්තං පූජයන්තානං – වන්දේ තං බෝධිමුත්තමං

6. පුඤ්ඤකාමීහි විඤ්ඤූහි – නරදේවේහි සාදරං
වන්දිතං පූජිතං සෙට්ඨං – වන්දේ තං බෝධිමුත්තම

7. සබ්බ කාමදදෝ බෝධි – සබ්බදුක්ඛ විනාසකෝ
වන්දතෝ දේතු මේ සන්ති – බෝධිරාජා නමත්ථු තෙ

මේ ගාථා කියා බෝධි වන්දනාව නිතර කිරීමෙන් බොහෝ ගුණ ලැබෙනු ඇත.

Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping