Grades 1

Grades 1

Showing all 40 results

Show:

1 ශ්‍රේණිය – මව්බස පිල්ලම් ඉගෙනුම (ශිල්ප)

Highlights:

පිල්ලම් ඉගෙනුම සහ වාක්‍ය ලිවීමේ හුරුව

පාසල් දෙවන හා තුන්වන වාරය වන විට අත් අකුරු කුඩාවට ලිවීමට හුරු විය යුතු ය. ඒ සඳහා රූල් අතර අකුරු නිවැරදි ප්‍රමාණයෙන් හා ස්වරූපයෙන් ලිවීමට හුරු කරවීම පිණිස මෙම පොතෙහි අමතර පිටු 12 ක් එකතු කර තිබේ. එම පිටු දොළහේ ඇති අභ්‍යාස නිවැරදි ව කිරීමෙන් දරුවාට පිල්ලම් සහිතව නිවැරදි ප්‍රමාණයෙන් යුතු අකුරු ලිවීමට හොඳ හුරුවක් ලැබෙනු ඇත.

1 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩපොත

Highlights:

1 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩපොත

නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සකස් කර ඇති අතර සියලුම තේමා ආවරණය වන පරිදි අභ්‍යාස රැසක් ද සිසු මනසට ගෝචර වන පරිදි මෙහි ඇතුළත් කර ඇත.

1 ශ්‍රේණිය ගණිතය (මාස්ටර් ගයිඩ්)

Highlights:

1 ශ්‍රේණිය ගණිතය
2016 නව විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සම්පාදනය කර ඇත.

1 ශ්‍රේණිය – සිංහල

Highlights:

1 ශ්‍රේණියේ සිංහල විෂය තුළින් අපේක්ෂිත නිපුණතා සාක්ෂාත් කරගනු පිණිස මෙම ප්‍රකාශනයේ ක්‍රියාකාරකම් රැසක් අඩංගු කර ඇති අතර 2016 නව විෂය නිර්දේශයට අනුව මෙම ග්‍රන්ථය සකස් කර ඇත.

Supplementary Class Work Book – Grade 1

Highlights:

Supplementary Class Work Book – Grade 1
New Edition 2023
Based on School Syllabus

Grade 1 Environmental Studies Monthly Evaluation (English Medium)

Highlights:

Grade 1 Environmental Studies Monthly Evaluation (Question Papers & Answers)

New Word Study Work Book For Grade 01

Highlights:

There are many copy writing books in English, Sinhalese and Tamil but, this book is unique in that it embodies both the English and the vernacular sounds in our stroke so that the child will be able to comprehend the popular way of shaping and writing letters. The parents will find it a great blessing because they can conveniently allow the child to manage on his own rather than be behind him. This book is a boon to the parents as well as the children.

Grade 1 Maths Monthly Evaluation (Question Papers and Answers) English Medium

Highlights:

New Syllabus Grade -1 Maths
Monthly Evaluation (Question Papers and Answers) English Medium – for first, Second and Third Term Test

Grade 1 English Language Term Evaluation

Highlights:

Grade 1 English Language
Term Evaluation Question Papers & Answers New Syllabus
(Compiled for the first, Second and Third term tests)

1 ශ්‍රේණිය පරිසරය නිපුණතා පාදක වැඩපොත

Highlights:

නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සම්පාදිත ‘පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් නිපුණතා පාදක වැඩපොත’ නමින් හැඳින්වෙන මෙම වැඩපොතෙහි පළමුවන ප්‍රධාන අවධියේ දී ඔබේ දරුවා ළඟා කර ගත යුතු තේමා 16 ට අදාළ නිපුණතා සාධනය වන අයුරින් අභ්‍යාස පෙළ ගස්වා ඇත.

1 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩපොත

Highlights:

1 ශ්‍රේණියේ දරුවන්ගේ විෂය නිර්දේශය තුළ සම්පූර්ණ කළ යුතු පරිසර තේමා 16 ම මෙහි ආවරණය කොට ඉදිරිපත් කර ඇත.

1 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩපොත

Highlights:

අදාළ නිපුණතාවන් නිසි ලෙස ලබා දෙනු පිනිස සැකසු ක්‍රමවත් හා සරල ක්‍රියාකාරකම්, ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ ආරම්භක අවධියේ සිටින දරුවන්ට අතිශයින්ම සුදුසු වන පරිදි මෙහි ඉහි ඉදිරිපත් කර ඇත. දෙමාපියන්ගේ හා දරුවන්ගේ බලාපොරොත්තු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට උපකාරී වේ.

අත්‍යවශ්‍ය ඉගෙනුම් නිපුණතා ප්‍රවීණතා සටහන් පොත – 1 ශ්‍රේණිය සහ 2 ශ්‍රේණිය සඳහා

Highlights:

පළමු හා දෙවන ශ්‍රේණිවල අත්‍යවශ්‍ය ඉගෙනුම් නිපුණතා 48 ම ආවරණය වන පරිදි සකස් කළ අංග සම්පූර්ණ පොතකි.

පෙර පාසල් පළමු ශ්‍රේණිය – ඉලක්කම් හුරුව

Highlights:

පෙර පාසල් හා  1 ශ්‍රේණිය දරුවන් සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කර ඇත.

1 ශ්‍රේණිය – සිංහල ඡේද හා පද්‍ය (කපා අලවන වැඩපොත)

Highlights:

ගුරු අත් පොතට අනුකූලව පන්ති කාමර ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සම්පාදිතයි.
1 ශ්‍රේණිය පොදු ගුරු මාර්ගෝපදේශයෙහි ඇතුළත් මව්බස විෂයට වර්ෂයේ වාර තුනට ම අදාළව ඡේද හා පද්‍ය කපා අලවා ගත හැකි අයුරින් මෙම පොත සකසා ඇත.

අකුරෙන් අකුර – ලස්සන ලස්සන අකුරු ලියමු

Highlights:

නිවැරදිව හා ක්‍රමවත්ව සිංහල අක්ෂර ලිවීමට දූ දරුවන්ට නිසි මග පෙන්වීමක් ලබා දෙන කෘතියකි.

1 English Activity Book Lesson To Lesson

Highlights:

1 English Activity Book Lesson To Lesson Hela Shilpa

Computer in Action : Grade 1

Highlights:
computer in action, a series of eight books, is our humble effort to provide, comprehensive learning and understanding of computer Science. The concepts have been presented in a lucid and student-friendly manner. The book aids students’ Learning with the help of variety of pedagogical elements which are in perfect sync with learning objectives.In addition to this, the book is supplemented with an access to active app (a web-based learning solution). It provides an amalgamation of traditional teaching approach with digital exposure giving an experiential learning journey to students.

අකුර 1 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව අභියෝගය

Highlights:

සංශෝධිත නව විෂය නිර්දේශයට සහ ශිෂ්‍යත්ව
විභාග ප්‍රශ්න ආකෘතියට අනුගතව සම්පාදිත
අකුර 1 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව අභියෝගය. ශිෂ්‍යත්ව
විභාග ඉලක්කගත ආසන්නතම ප්‍රශ්න රටා
මෙහෙයුම.

1 ශ්‍රේණිය නිපුණතා පාදක වැඩපොත

Highlights:

1 ශ්‍රේණිය නිපුණතා පාදක වැඩපොත දෙවන ජාතික භාෂාව
නව විෂය නිර්දේශයට අනුව, පළමු,දෙවන,හා තෙවන වාරවලට
අනුගත ව සම්පාදිත කෘතියකි

4 ශ්‍රේණිය නිපුණතා පාදක වැඩපොත

Highlights:

4 ශ්‍රේණිය නිපුණතා පාදක වැඩපොත දෙවන ජාතික භාෂාව
නව විෂය නිර්දේශයට අනුව, පළමු,දෙවන,හා තෙවන වාරවලට
අනුගත ව සම්පාදිත කෘතියකි.

1 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය මාසික ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු

Highlights:

ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයට නියමිත විෂය මාලාවේ නිපුණතා සාධනය.
වන අයුරින් පාඩමෙන් පාඩම ආවරණය වන සේ ක්‍රමික සැලසුමකට
වන සේ ක්‍රමික සැලසුමකට අනුව මෙම මාසික ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර
පෙළ සකස් කර තිබේ.මාසයක් තුළ දරුවා ඉගෙන ගන්නා විෂය
කරුණු නැවත පුනරීක්ෂණය කරගනිමින්. ඉලක්ක සාධන මට්ටම
වෙත ඉතා පහසුවෙන් ළඟා වෙමින්, ලකුණු මට්ටම ඉහළ නංවාගැනීමට
මෙම මාසික ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර හොඳම පෙරහුරු ආධාරකයක් ලෙස
දරුවාට උපකාරී වනු ඇත.

1 ශ්‍රේණිය දෙමළ වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු

Highlights:

ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයට නියමිත විෂය මාලාවේ නිපුණතා සාධනය.
වන අයුරින් පාඩමෙන් පාඩම ආවරණය වන සේ ක්‍රමික සැලසුමකට
වන සේ ක්‍රමික සැලසුමකට අනුව මෙම මාසික ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර
පෙළ සකස් කර තිබේ.මාසයක් තුළ දරුවා ඉගෙන ගන්නා විෂය
කරුණු නැවත පුනරීක්ෂණය කරගනිමින්. ඉලක්ක සාධන මට්ටම
වෙත ඉතා පහසුවෙන් ළඟා වෙමින්, ලකුණු මට්ටම ඉහළ නංවාගැනීමට
මෙම මාසික ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර හොඳම පෙරහුරු ආධාරකයක් ලෙස
දරුවාට උපකාරී වනු ඇත.

The Buddhist Way Of Life ( For Pre- School and Year 1 Students)

Highlights:

ToDay our Children are open to all from of
unwholesome influences.children particularly
are vulnerable to such negative influences
and if they are not guided away from those,
it could have a deleterious effect on future
society.Buddhist values and practices which
we have treasured and upheld over time immemorial
can be a strong protective shield for the tender
aged innocent minds against this onslaught of
negative influences in our present day society.

1 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය ( පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර ඇගයීම් )

Highlights:

1 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය ( පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර ඇගයීම් සම්පාදිතෛයි. ) ප්‍රශ්න ප්‍රත්‍ර පිළිතුරු

පිල්ලම් සහිත වැකි ලිවීම පොත – 1 ශ්‍රේණිය (2016 නව නිර්දේශය)

Highlights:

2016 නව නිර්දේශයට අනුව 1 ශ්‍රේණියේ දී ඉගැන්වීමට නියමිත හල් කිරීම හා සියලුම පිල්ලම් ඇතුලත් වැකි ඇසුරින් මෙම පොත සම්පාදනය කර ඇත.

My First Writing Book Beginning Writing Skills

Highlights:

My First Writing Book Beginning Writing Skills

My first English Activity Book

Highlights:

My first English Activity Book

සිංහල වචන ලිවීම

Highlights:

පළමුවන ශ්‍රේණියේ නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සැකසු (රූල් පහ සහිත ) සිංහල වචන ලිවීම

 ශ්‍රේණියේ නව විෂය නිර්දේශයට

ගණිතය (1 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

Highlights:

ගණිතය (1 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

මුතු අකුරු 1 ශ්‍රේණිය – IV කොටස සරල වැකි ලිවීමේ කුසලතා

Highlights:

පළමුවන ශ්‍රේණියේ නව විෂය නිර්දේශයේ සිංහල ගුරු මාර්ගෝපදේශය අනුව සකසන ලදි. සිංහල අකුරු නිවැරදි හැඩයෙන්, ප්‍රමාණයෙන් ලිවීමට අත හුරු කරන මුතු අකුරු නව ව්ෂය නිර්දේශයකි.

ජේද හා පද්‍ය 1 ශ්‍රේණිය

Highlights:

ජේද හා පද්‍ය 1 ශ්‍රේණිය සදහා 2016 නව විෂය නිර්දේශයට අදාළ

දෙමළ පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 1 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

දෙමළ පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 1 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

මව්බස පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 1 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

මව්බස පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ ( 1 ශ්‍රේණිය ) – Akura Pilot Revision Papers

පරිසරය (1 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

Highlights:

පරිසරය (1 ශ්‍රේණිය) වාර ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු – පළමු, දෙවන හා තෙවන වාර විබාග (Akura Pilot Revision Papers)

පරිසරය (1 ශ්‍රේණිය) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ – Akura Pilot Revision Papers

Highlights:

පරිසරය (1 ශ්‍රේණිය) පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ – Akura Pilot Revision Papers

නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සම්පාදිත ගුණසේන ශිෂ්‍යත්ව තක්සලාව ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා හොඳ ම වැඩපොත් මාලාව ගණිතය වැඩ පොත 1 ශ්‍රේණිය

Highlights:

1 ශ්‍රේණිය ගණිතය වැඩ පොත නව පාසල් විෂය නිර්දේශයට අනුකූල ගණිත සංකල්ප සියල්ල ආවරණය කරමින් සම්පාදනය වී ඇත. මීරිගම හාපිටිගම ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයෙන් තම ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව සාර්ථකව අවසන් කළ, ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අත්දැකීම් සපිරි ප්‍රවීණ ආචාර්යවරුන් වන සජිත් අබේසේකර සහ කසුන් ගනේවත්ත මෙහි සම්පාදකයන් ය.

නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සම්පාදිත ගුණසේන ශිෂ්‍යත්ව තක්සලාව ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා හොඳ ම වැඩපොත් මාලාව පරිසරය වැඩ පොත 1 ශ්‍රේණිය

Highlights:

1 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩපොත නව පාසල් විෂය නිර්දේශයට අනුකූල පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් තේමා 16 ම ආවරණය කරගනිමින් සම්පාදනය වී ඇත. මීරිගම හාපිටිගම ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයෙන් තම ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව සාර්ථකව අවසන් කළ, ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අත්දැකීම් සපිරි ප්‍රවීණ ආචාර්යවරුන් වන සජිත් අබේසේකර සහ කසුන් ගනේවත්ත මෙහි සම්පාදකයන් ය.

ගුණසේන ශිෂ්‍යත්ව තක්සලාව සිංහල වැඩ පොත 1 ශ්‍රේණිය

Highlights:

1 ශ්‍රේණිය සිංහල වැඩපොත නව පාසල් විෂය නිර්දේශයට අනුකූල පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් තේමා 16 ම ආවරණය කරගනිමින් සම්පාදනය වී ඇත. මීරිගම හාපිටිගම ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයෙන් තම ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව සාර්ථකව අවසන් කළ, ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අත්දැකීම් සපිරි ප්‍රවීණ ආචාර්යවරුන් වන සජිත් අබේසේකර සහ කසුන් ගනේවත්ත මෙහි සම්පාදකයන් ය.

Photo Copy Paper A3 (Double A) 80GSM

Highlights:

-Double A brand
-Weight: 80gsm
-Size: 420 X 297 mm ( L X W )
-1 ream (500 sheets)

Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping