Grade 1

Showing all 58 results

Show:

සමනල දැනුම 01 ශ්‍රේණිය – සිංහල, ගණිතය, පරිසරය

Highlights:

ශිෂ්‍යත්වයට පෙරමග කියා දෙන 01 ශ්‍රේණිය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය නව නිර්දේශයට අනුව සිංහල , ගණිතය , පරිසරය විෂයන් අදාළ සම්පාදිත නිපුණතා 40 වර්ධනය කරන දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම ප්‍රශ්නෝත්තර කට්ටලය

පරිසරයයි පුංචි මමයි 01 ශ්‍රේණිය – II කොටස

Highlights:

පොතේ අන්තර්ගතය

 1. තොරතුරු ලැබෙන හැටි
 2. වටපිටාවේ සිදුවන වෙනස්කම්
 3. අපේ යහපැවැත්ම
 4. අපට ඕනෑ දේ ලැබෙන හැටි
 5. ගමන් බිමන් .. යනාදිය

සමනල දැනුම – 01 ශ්‍රේණිය ගණිතය වැඩ පොත

Highlights:

2016 සිට ක්‍රියාත්මක වන පළමුවන ශ්‍රේණිය ගණිතය නව විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව මෙම පොත සකස් කර ඇත. මෙම පොත සකස් කිරීමේදී පළමුවන ශ්‍රේණියේ ගණිතය වැඩ පොත සහ පළමුවන ශ්‍රේණියේ ගුරු මාර්ගෝපදේශය විශේෂ සැලකිල්ලට ගෙන ඇත.

සමනල දැනුම – 01 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩ පොත

Highlights:

පළමුවන ශ්‍රේණිය පරිසරය විෂය මාතෘකා දහසයකින් සමන්විත වෙයි.එම එකිනෙක මාතෘකාවට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් රැසකි. එම ක්‍රියාකාරකම් සියල්ලම ගුරු මාර්ගෝපදේශයේ දක්වා ඇති ක්‍රියාකාරකම් වල අංක යටතේම මෙම පොතෙහි දක්වා ඇත.

1 ශ්‍රේණිය – සමනල දැනුම අකුරු තුනේ වචන ලිවීමේ කුසලතා අභ්‍යාස පොත

Highlights:

ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව මඟින් 2016 වර්ෂයේ සිට පළමුවන ශ්‍රේණිය සඳහා නිර්දේංශිත නව විෂය මාලා සංශෝධනයට අදාළ ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ අක්ෂර ඉගැන්වීමේ අනුක්‍රමය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම පොතෙහි අකුරු තුනේ වචන 76 ක් ක්‍රමානුකූලව ඉදිරිපත් කර ඇත.වචන හඳුනා ශබ්ද නඟා කියවීමටත් තිත් ඉරි මත ලියා බලා ලිවීමටත් අවස්ථාව සලසා ඇත.

1 ශ්‍රේණිය – සමනල දැනුම අකුරු හතරේ වචන ලිවීමේ කුසලතා අභ්‍යාස පොත

Highlights:

2016 වර්ෂයේ සිට පළමුවන ශ්‍රේණිය සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව සංශෝධිත නව විෂය මාලාව අදාළ ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි ඉදිරිපත් කර ඇත. එහි නිර්දේංශිත මව්බස විෂය ක්ෂේත්‍රයේ අක්ෂර ඉගැන්වීමේ අනුක්‍රමය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම පොතෙහි අකුරු හතරේ වචන 82ක් ක්‍රමානුකූලව ඉදිරිපත් කර ඇත.

හෙළ බස හා සතුට – 01 ශ්‍රේණිය

Highlights:

හෙළ බස හා සතුට – 01 ශ්‍රේණිය කෘතියේ අන්තර්ගතය.

 

 • රූපය හඳුනාගෙන නම ලියමු.
 • වචනය හඳුනා පාට කරමු
 • රූප හඳුනාගනිමු
 • සතුන්ගේ ආහාර සොයමු
 • රූපයට වචනය යා කරමු….. යනාදිය.

 

ගණිත හපනා 1 ශ්‍රේණිය – වැඩ පොත

Highlights:
1 ශ්‍රේණිය ගණිතය සඳහා සම්පාදිත IBMC ප්‍රකාශනයකි.

පරිසරයයි පුංචි මමයි – 1 ශ්‍රේණිය I කොටස

Highlights:
පළමුවන ශ්‍රේණියට අදාළ පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් පාදක කර ගනිමින් සම්පාදනය කර ඇති වැඩ පොතකි. මෙම පොතෙන් තේමා 7ක් ආවරණය කෙරේ

පිල්ලම් සහිත වැකි ලිවීම පොත – 1 ශ්‍රේණිය (2016 නව නිර්දේශය)

Highlights:

2016 නව නිර්දේශයට අනුව 1 ශ්‍රේණියේ දී ඉගැන්වීමට නියමිත හල් කිරීම හා සියලුම පිල්ලම් ඇතුලත් වැකි ඇසුරින් මෙම පොත සම්පාදනය කර ඇත.

My First Writing Book Beginning Writing Skills

Highlights:

My First Writing Book Beginning Writing Skills

VIKAS NUMBERS (writing practice) 1 to 10

Highlights:

NUMBERS WRITING PRACTICE VIKAS NUMBERS 1 TO 10

අකුරු ලිවීමේ කුසලතා (පළමුවන ශ්‍රේණිය )

Highlights:

පළමුවන ශ්‍රේණියට අදාළ සිංහල අක්ෂර 36ක් මෙහි ඇතුළත් කර ඇත. එක් අකුරකට එක් පිටුව බැගින් තිත් ඉර මත ඇඳීමට හා බලා ලිවීමට ඉඩ වෙන් කර ඇත.  A5 ප්‍රමාණයට මුද්‍රණය කර ඇත.

Nelson English Pupil Book 1

Highlights:

This new edition of Nelson English provides an integrated approach to teaching the core literacy skills at primary level; comprehension, writing, grammar, punctuation, spelling and vocabulary. Each unit focuses on a different text from a wide range of genres, including both fiction and non-fiction. The programme provides embedded assessment support and regular opportunities to practise and consolidate learning.

Click start 1 computer science for schools (Revised edition)

Highlights:

The revised edition of Click Start: Computer Science for Schools is based on Windows 7 and MS Office 2010, with extensive updates on Windows 10 and MS Office 2016. The series aids the understanding of the essentials of computer science including computer basics, office applications, creative software, programming concepts and programming languages.

English Work Book First Introductory

Highlights:

The Enduring Popularity of this series of ten English Workbooks from prprimary to classes 6/8 stems from the inventiveness of its imaginative and lively exercises.

New Heinemann Maths 1-Addition to 10

Highlights:

Flexible and practical, New Heinemann Maths enables you to organise your teaching by topics or blocked unit of work. With revised planning for the renewed Framework, this complete maths programme provides outstanding planning support, exceptional teacher resources and motivating pupil materials.

Buddhist Way Of Life 1

Highlights:

To Day our Children are open to all from of unwholesome influences.There for it is very useful to inculcate good religious habits among our children to lead a good life in the society.This book provides the very basics of Dhamma for our little children to understand in very simple English.

My Copy Writing For Grade 1

Highlights:

Good hand writing is important to all children. If proper writing is not developed in childhood, then it is rather difficult to improve later on. This book has been designed to suit the beginner who is beginning to read. This book will prove to be useful since care has been taken to gradually develop the child’s reading and writing ability step by step.

Photo Copy Paper A4 (50 Sheets Pack)

Highlights:

Photo Copy Paper A4 (50 Sheets Pack)

Photo Copy Paper A4 (25 Sheets Pack)

Highlights:

Photo Copy Paper A4 (25 Sheets Pack)

Photo Copy Paper A4 Dark Colour

Highlights:

Photo Copy Paper A4 Dark Colour

Plastic Apron Medium

Highlights:

Plastic Apron Medium

School Scissor 5″

Highlights:

School Scissor 5″

Sticker Sheets Star

Highlights:

Sticker Sheets Star

 • The Colour of the sheets may vary depending on the availability.

OIL PAPER COLOURED

Highlights:

OIL PAPER COLOURED

Nelson English Workbook 1 (Oxford)

Highlights:

This new edition of Nelson English provides an integrated approach to teaching the core literacy skills at primary level; comprehension, writing, grammar, punctuation, spelling and vocabulary. The write-in Workbooks allow children to consolidate skills through a range of differentiated activities. Suitable for use at home or in the classroom.

Black Paper

Highlights:

Black Paper

Poster Colour (Atlas) 6 Colour

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Highlights:

Poster Colour (Atlas) 6 Colour

Pencil (Atlas) Sunflower Yellow

Highlights:

Pencil (Atlas) Sunflower Yellow

Radiant Way 1st Step

Highlights:

THE BOOK PROVIDES SIMPLE ONE-VOWEL AND DOUBLE VOWEL SOUNDS WITH A REVISION OF PHONIC WORDS, VOWELS WITH THE SAME SOUND BEING GROUPED TOGETHER. THE LOOK-AND-SAY WORDS APPEAR IN BLACK TYPE AT THE HEAD OF EACH LESSON. READING FOR THE MEANING IS AT THE END OF BOOK. VERY GOOD FOR EARLY PRIMARY CLASS STUDENTS. THE BOOK IS ONE OF THE FOUR VOLUMES IN THE SERIES.

Glue (Chemifix) General Purpose 100g

Highlights:

Glue (Chemifix) General Purpose 100g

Pencil Sharpener (Nataraj) 621

Highlights:

Pencil Sharpener (Nataraj) 621

Photo Copy Paper A3 (Double A) 80GSM

Highlights:

-Double A brand
-Weight: 80gsm
-Size: 420 X 297 mm ( L X W )
-1 ream (500 sheets)

Platignum Felta (Atlas) 6 Colours

Highlights:

Platignum Felta (Atlas) 6 Colours

Exercise Book (Atlas) 120p Single Ruled

Highlights:

Exercise Book (Atlas) 120p Single Ruled

Exercise Book (Atlas) 80p Single Ruled

Highlights:

Exercise Book (Atlas) 80p Single Ruled

Exercise Book (Atlas) 40p Square Ruled

Highlights:

Exercise Book (Atlas) 40p Square Ruled

Exercise Book (Atlas) 40p Single Ruled

Highlights:

Exercise Book (Atlas) 40p Single Ruled

Clear Glue Pen (Atlas) 40ml

Highlights:

Clear Glue Pen (Atlas) 40ml

Exercise Book (Promate) 80p Plain

Highlights:

Exercise Book (Promate) 80p Plain

Colour Pencil (Atlas) 6 Colour

Highlights:

Colour Pencil (Atlas) 6 Colour

Colour Pencil (Atlas) 12 Colour

Highlights:

Colour Pencil (Atlas) 12 Colour

Scroll To Top
Close
Home
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping

Decoration sticker
Decoration sticker
Decoration sticker